Можно ли беременным читать молитвы сидя

Детально: можно ли беременным читать молитвы сидя - специально для Вас.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва на учение детям

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Можно ли беременным ходить в церковь?

Прихожанка в положении, или церковные будни непраздной жены

Можно ли беременным ходить в церковь? Интересно, что такой абсурдный, по сути, вопрос очень популярен среди поисковых запросов сети. И родиться он мог именно в наши дни, когда интернет пестрит «православными» рецептами на все случаи жизни: что можно и чего нельзя делать на Пасху, в Родительскую субботу, на именины. Такова житейская психология, что и в духовной жизни зачастую ищем неких алгоритмов: сделай по инструкции – и спасешься. Но такой потребительский подход грозит опасной подменой ценностей и далек от духа христианской православной веры, по которой любовь и милость Божия даны нам не за точное следование схеме, а даром, по благодати.

Дети как дар

Главная драгоценность для мамы – это дети, подаренные Богом. В недалеком прошлом (всего-то век назад) женщина любого социального статуса, с любым уровнем образования или без него понимала, что беременность – не болезнь, не патология, это дар Божий и нормальное физиологическое состояниеженского организма, которое не требует особого перехода на щадящий режим. Но сегодня беременность, роды и все, что с ними связано, вызывают у будущих мам много опасений.

Возможно, поэтому вокруг темы беременности пышным цветом разрослись приметы, суеверия и предрассудки. И это отнюдь не веяние ХХ и ХХI века – проблема далеко не новая. Такова русская действительность, где рядом с традициями православного благочестия уживаются магические представления древних предков, язычников-славян.

До сих пор старшее поколение всерьез рассуждает про сглаз и порчу еще не рожденного младенца, запрещая будущей маме часто выходить в люди, даже если она направляется в храм. И, что удивительно, зачастую подобным предрассудкам подвержены… церковные бабушки (не те подвижницы, кто сохранил веру и пронес ее через горнило революции – они давно уже почили, а те, что в молодости были комсомолками и о вере в Бога сами знали понаслышке).

Эти «исконные» православные христианки безусловно знают, как надо и как не надо себя вести беременной: о том, что нельзя вязать, смотреть лучше только на красивое, в церкви свечек куда попало не ставить, с утра до вечера читать акафисты святым и иконам, которые «специализируются» на беременности, и, главное, бить побольше поклончиков, даже если здоровье, размеры живота и большой срок не позволяют.

Хорошо, если молодая будущая мама вовремя подойдет к священнику, а не обратится к бабушке с вопросом: а можно ли ей, беременной, находиться в храме и как себя там вести, поскольку от полученного ответа может зависеть, захочется ли ей снова переступить церковный порог, а от этого решения – и ее вера.

В надежных руках прихода

Задаться вопросом – можно или нельзя ходить в церковь во время беременности – не придет в голову женщине, которая живет полной церковной жизнью: исповедуется, причащается, бывает на службах. Для нее этот вопрос давно решен, а регулярно ходить в храм – это нормально, естественно, правильно, это ее сердечная и духовная потребность, то, чем она живет и без чего не представляет себя и своей семейной жизни. Зачем что-то менять, когда под ее сердцем зарождается новая душа? Она осмысленно остается там, куда стремится ее верующее сердце – то есть в храме.

Она знает, что теперь будет чаще молитвенно воздыхать перед Богородичными образами «Утоли моя печали», «Феодоровская», «Промощница в родах», молиться Анастасии Узорешительнице. Но ни участие в продолжительных богослужениях, ни большое стечение народа, ни даже духота не напугают ее – ту, которая привыкла находиться в церкви. Если у будущей мамы кончились силы или проявился легкий токсикоз, ничто не мешает ей выйти, подышать воздухом, а если не стало легче, то и уйти домой.

Почему-то авторы многих статей по теме не упоминают самого важного – того, что воцерковленная беременная женщина в храме не одна, ее окружает община родного прихода, где многие хорошо ее знают, понимают ее состояние. Те же самые «сильные в церковной педагогике» бабушки не всегда настроены только на суровое воспитание молодежи. Отличаясь житейским опытом и милосердием, они готовы подать руку помощи, уступить место на скамье.

Вокруг много и других единомышленников в вере, православных христиан, готовых поддержать, а если необходимо – и подхватить на руки, вызвать «скорую». Получается, в своем приходе женщина гораздо в большей безопасности, чем на улице, в магазине, в кафе. Здесь никто не оставит ее в беде.

В церковь… для здоровья?

А как почувствует себя в церкви невоцерковленная будущая мама? Конечно, хорошо, если благодаря своему новому положению юная женщина придет на первую или вторую в своей жизни службу, но ее мотивы здесь многое определяют. Возможно, ей просто подсказали, что, раз она беременна, неплохо бы и в церковь походить – мол, «для здоровья своего и ребеночка попричащаться, маслицем помазаться, ладаном подышать» – очень даже полезно.

С одной стороны – да, трудно не согласиться, что само пребывание в церкви за богослужением, все это особое литургическое пространство, церковное пение, благообразие икон и колокольный звон успокаивают, умиротворяют, настраивают на другой лад. И это важно для психосоматики женщины, особенно на фоне всего происходящего сегодня – частых случаев замерших беременностей, выкидышей, нервных срывов и дородовых депрессий.

Читайте так же:  Молитва во здравие перед операцией

Но, с другой стороны, тут нужно серьезное духовное рассуждение: а будет ли польза от такого практического применения таинств и благодати? Церковная жизнь, применяемая в качестве такой «релаксации» и своего рода «физио-процедур», без веры бессмысленна и даже кощунственна. Став потребительницей «духовных услуг и отправлений», будущая мама зачастую начинает рассуждать в духе оккультизма и магизма: «Я Тебе свечку – Ты мне помощь в беременности, я Тебе молитву – ты мне облегчение в родах».

Такой «духовный» торг превращает храм в своего рода «дом быта», куда приходят не к Богу, а за «услугой», и подобное отношение прихожан вызывает горечь у любого священника, ревнующего о Доме Божием. Но есть и третья, самая важная сторона – это промысл Бога о человеке. Пути Господни неисповедимы, и кто знает, возможно, через первые шаги в Церкви во время беременности мама со своим будущим чадом однажды придет к вере.

В связи с этим хотелось бы вспомнить слова Спасителя нашего Господа Иисуса Христа: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» ( Лк.18:15-16 ). Так что беременной маме приходить в храм с заботой о своем чаде абсолютно необходимо, отбросив все страхи и сомнения. Никто не будет препятствовать ребенку во чреве матери, пускай и маловоцерковленной, вместе с ней вкушать таинства и благодать, податель которых – Бог.

«Милосердия двери отверзи»

Понятно, что, отравляясь на богослужение в храм, беременной женщине надо всегда тонко прислушиваться к своему здоровью, правильно оценивать физические силы. Церковь недаром называет таких жен непраздными – беременная женщина и так несет большой труд, готовясь привести в этот мир новую живую душу, потому чрезмерные духовные подвиги от нее не требуются.

Именно об этом говорит нам церковная традиция, которая милосердно предписывает непраздным женам давать себе значительные послабления в посте или полностью отменять пост на время беременности. Для участия в Таинстве Причащения в этом случае достаточен евхаристический пост – полный отказ от пищи и воды с полуночи до момента причастия.

Помимо принятия исповеди и причастия, наравне со всеми будущие мамы могут становиться крестными, венчаться, собороваться. Но есть и ограничения – так, по еще ветхозаветной традиции, женщине нельзя подходить к таинствам в течение 40 дней после родов. Не требуется от будущих мам и регулярного присутствия на богослужениях – только посильное участие и молитва. Для них во многих храмах нашей большой страны по расписанию служатся специальные молебны. Это короткие по времени молебные пения, на которых присутствует не так много народу, их легко выдержать даже на поздних сроках. Такая молитва придает сил женщине, просящей Бога и святых о помощи себе ребенку в окружении единомышленниц – других будущих мам. Также в молитвослове существуют молитвы во время беременности, читаемые дома.

Кстати, в храме можно рассчитывать и на практическую поддержку. Малоимущим, одиноким и многодетным приходы активно помогают: для них собирают детские вещи, коляски, денежные пожертвования. Социально-благотворительные отделы епархий Русской Православной Церкви вместе с государственными медицинскими и социальными структурами открывают реабилитационные центры помощи беременным и мамам с детьми, попавшим в сложную семейную ситуацию, предоставляют им жилье, питание и дают возможность пообщаться со священником. Там же помогают принять таинства, не выходя из центра, так что в церковной ограде никому не дадут пропасть.

Посещение храма в ожидании ребенка – не повинность и не обязанность. Это та духовная радость, которую вы можете себе позволить. Господь ожидает от нас не механического исполнения обрядов и установлений, но встречного движения, открытого сердца, искренней просьбы.

И, пожалуй, только в церкви можно внутренне настроиться на будущие роды, воодушевиться на свою непростую, но духовно важную женскую миссию рождения и воспитания нового члена Церкви Христовой.

По словам архимандрита Иоанна (Крестьянкина), «женщина-христианка по Божию повелению должна воспитывать своих детей в вере и благочестии». А ведь как хорошо начинать это воспитание рано, до момента рождения и привыкать молиться о своем любимом чаде возле икон Богородицы – напитываясь словами Евангелия о Ее богоносном материнстве.

Можно ли беременной молиться сидя?

Ассаляму алейкум, уважаемые ученые. Моя жена, слава Аллаху, беременна. Можно ли ей молиться сидя вплоть до родов, если она чувствует головокружения, тошноту или боли?

Ва алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракятух!

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала и благодарность Аллаху, мир и благословение Его Посланнику.

Мы благодарим Вас за оказанное доверие. Мы взываем к Аллаху Всемогущему осветить наши сердца для истины и даровать нам благословение в этом мире и в Судный День. Аминь.

Что касается Вашего вопроса, то Вы должны знать, что беременность – это состояние, которое может быть сродни болезни. Таким образом, ислам ослабил тяготы религиозных предписаний для беременной женщины и позволяет ей нарушать обязательный пост в Рамадан, если она опасается за себя или свой плод. Что касается молитвы, беременная женщина должна стоять, если она в состоянии это сделать. Если стоять трудно или у нее угроза выкидыша и она должна сидеть или лежать, она может это сделать. По мере развития беременности совершать поясные и земные поклоны ей, возможно, будет сложно. Тогда она может опереться или сидеть, как указано ниже. Она получит полную награду за ее молитвы, потому что беременность и болезнь – это уважительные причины, которые послабляют некоторые исламские правила.

Прежде всего, заметим, что религия ислама стремится не накладывать каких-либо трудностей на его приверженцев и не обременять их свыше их возможностей. Облегчение – это одна из основных черт ислама. Всемогущий Аллах говорит:

«Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам, — быть может, вы будете благодарны» (Коран, 5: 6).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Эта религия проста, и кто обременяет себя в своей религии, не сможет в дальнейшем следовать ей».

Эта концепция упрощения и легкости в исламе явственно проявляется в его простых и гибких правилах. Ислам считается с людьми, которые имеют определенные оправдания, и послабляет свои постановления, чтобы такие люди не сталкивались с какими-либо трудностями при соблюдении предписаний Шариата.

Чтобы пролить больше света на этот вопрос, мы приводим для Вас фетву, изданную шейхом М.С. Аль-Мунаджидом:

Читайте так же:  Молитва на экзамен в автошколе

«Основной принцип, касающийся молитвы больного, состоит в том, что он должен делать все, что сможет, из обязательныхсоставляющих молитвы, и не должен делать то, что он сделать не в состоянии. Этому есть много доказательств из Корана и Сунны. Аллах говорит:

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе» (Коран, 64: 16).

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (Коран, 2: 286).

Кроме того, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Коль я велю вам что-то, делайте столько, сколько сможете» (Аль-Бухари и Муслим).

`Имран ибн Хусайн (да будет доволен имАллах) рассказал: «Я страдал от [геморроя] и спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о молитве. Он сказал:

«Молись стоя, а коль не можешь, то сидя, а коль и так не можешь, то лежа на боку» (Аль-Бухари).

Таким образом, если Ваша жена может молиться стоя, тогда она должна стоять. Если она не в состоянии стоять или это слишком трудно для нее, тогда она может сидеть во время молитвы.

Можно сидеть на стуле или на земле, в зависимости от того, что человек может и что для него легко. Но лучше сидеть на земле, поскольку Сунной для такого человека является сидение скрестив ноги в том месте, где следует стоять и кланяться, и это не так легко сделать на стуле.

Шейх Ибн Усаймиин сказал: «Если человек не может молиться стоя, он должен молиться сидя, но лучше сидеть, скрестив ноги, на месте стояния, и совершать поклоны».

Вот цитата из его эссе «Тахарат аль-Марид ва Силатуху»: «Сидение в позе скрестив ноги не является обязательным; человек может сидеть, как он хочет, потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Коль он не может сидеть», но не объяснил, как надо сидеть.

Если для Вашей жены слишком сложно выполнять поясные и земные поклоны, она может просто наклоняться вперед и делать наклон для суджуда глубже, чем для руку.

Если она может стоять, тогда пусть делает наклоны для руку стоя, а для суджуда – сидя, поскольку стояние ближе к поясному поклону, чем сидение, а сидение ближе к земному поклону, чем стояние».

Шейх Ибн Баз утверждает:

«Тот, кто способен стоять, но не может совершать поясные и земные поклоны, не освобождается от обязанности стояния; он должен молиться стоя, затем наклониться вперед для руку (то есть стоя), сесть и наклониться вперед для суджуда . и он должен делать наклон для суджуда глубже, чем для руку. Если он не в состоянии совершать только поясной поклон, тогда он должен сделать руку, а затем наклониться вперед для суджуда.

Если во время [очередной] молитвы больной человек уже в состоянии сделать что-то, чего он не мог делать [раньше], например, стоять, сидеть, совершать поясные или земные поклоны, он должен начать это делать и продолжать молитву с того места, на котором он раньше заканчивал ее».

Всвоем эссе «Хукм салат аль-марид ва тахаратихи», шейх Ибн Усаймиин сказал:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

«Тот, кто не в состоянии совершать поясной поклон, должен наклониться вперед стоя, а тот, кто не может совершать земной поклон, должен наклоняться вперед сидя».

Как молится беременная мусульманка?

Вопрос: Моя супруга находится на 7 месяце беременности, у неё уже достаточно большой живот, который мешает наклоняться в молитве, особенно совершать земной поклон. Скажите, пожалуйста, есть ли облегчённая форма совершения молитвы для беременных?

Ответ:

Пятикратный намаз обязателен для всех мусульман и для здоровых и для больных, в том числе и для женщин в состоянии беременности. При этом предусмотрены определённые облегчения в совершении ритуалов молитвы для лиц, которые испытывают в этом трудности.

Так, те, кто не в состоянии молится стоя, могут читать намаз сидя, если не могут сидя, дозволено лёжа. Для тех, кому затруднительно совершать наклоны (поясные или земные), также предусмотрены облегчённые формы их совершения.

Если врач-мусульманин, соблюдающий предписания Ислама и осознающий значимость намаза, скажет беременной женщине, что ей нежелательно совершать поясные и земные поклоны в полноценной форме, она может их исполнять в облегчённой форме. Делается это следующим образом.

1. Мусульманка стоит лицом к Кибле и произносит вступительный такбир «Аллаhу акбар» вместе с намерением для совершения соответствующего намаза.

2. Стоя читает суру «Аль-Фатиха» так, чтобы сама слышала произносимое.

3. Садится в кресло (на стул), совершает поясной поклон, то есть наклоняется вперёд так, чтобы лоб был впереди колен, и находится в этом положении в состоянии покоя в течение времени, не меньше необходимого для произнесения «Субханаллаh».

4. Затем садится и задерживается в этом положении на время, необходимое для произнесения «Субханаллаh».

5. Совершает первый земной поклон, т.е. наклоняется вперёд больше, чем наклонялся при совершении поясного поклона.

6. Возвращается в положение «сидя», находится в этом положении некоторое время.

7. Совершает второй земной поклон точно так же, как и первый, задерживаясь на время, достаточное для произнесения «Субханаллаh».

8. Встаёт для совершения второго ракаата, выполняет всё так же, как и в первом ракаате, но после второго земного поклона садится для чтения «Ташаhhуда» и «Салавата».

9. После этого она заканчивает намаз произнесением «Ас-Саляму ‘аляйкум», если утренный, то есть двухракаатный.

Таким же образом она совершает остальные намазы, добавляя соответствующее количество ракаатов.

Если богобоязненный врач-мусульманин не рекомендует беременной молиться стоя, то в этом случае она может читать намаз сидя, следующим образом:

Молящаяся сидит, повернувшись лицом к кибле, произносит вступительный такбир «Аллаhу акбар» вместе с намерением выполнять соответствующий намаз, и сидя читает суру «Аль-Фатиха».

Делает поясной и земной поклоны так же, как описано выше, но так как она не может стоять, выполняет всё сидя.

Понравился материал? Пожалуйста, расскажите об этом окружающим, сделайте репост в соцсетях!

Марина нуждается в совете!

Количество записей: 1

Здравствуйте! Я беременна, мне тяжело стоять вечернюю службу и готовиться к причастию, поэтому я решила просто сходить на исповедь. Но дело в том, что исповедь у нас принимает очень пожилой батюшка, которому порой очень сложно что-то объяснить. Так вот, я подошла на исповедь, он спросил, была ли я вчера на службе, я честно сказала, что нет, он спросил, как я собираюсь принимать Дары, я стала объяснять, что хочу только исповедаться. в общем пару минут я пыталась ему объяснить все, сказала, что беременна. он сказал, что вообще так не делается, ну да ладно, раз уж беременна. Попросил меня назвать грехи (не накрывал, молитву не читал). я назвала, можно сказать, при всех, чувствовала себя очень глупо, он разорвал бумажку с грехами и сказал что он их «разрешает». Я ушла. Что это было? Можно ли считать это исповедью? Так было стыдно кое-о чем говорить, да еще и публично. Как мне поступать, если я понимаю, что имею право на исповедь без причастия, а ему это не объяснить? Других храмов в городе нет. Спаси господи!

Читайте так же:  Виталий Синельников молитва преображения

Оставьте Ваши комментарии

Комментарии читателей

Марина! Вы все сделали верно. Я тоже часто только исповедуюсь без Причастия. Так можно. Исповедь и Причастия — разные Таинства. То, что священник Вас не понял, это не отменяет того, что Вы исповедовались. Мы исповедуемся перед Христом, а священник является свиделем этого. Вот если бы Вы не готовились к Причастию, а пошли причащаться, то тут священник Вам просто обязан сказать Стоп! Чтобы Вы себе не навредили. Наверное он так и подумал, что Вы по-любому хотите причаститься, т.е. без подготовки. Отнеситесь к этому как к недоразумению, не больше. Господу видней.

Марина, таинство есть таинство! Не имеет значения возраст священника. А почему Вы говорили публично? Обычно очередь на исповедь стоит все- таки в отдалении, и по одному все подходят к батюшке. Он выслушивает каждого, потом накрывает и читает короткую раз решительную молитву. Это называется частной исповедью. Перед ней бывает общая исповедь, на которой священник называет все основные грехи. Вам, по Вашему положению, лучше бы сейчас причащаться почаще, а не только исповедоваться! Я так думаю, что многое в Храме показалось Вам странным, потому что раньше Вы бывали там нечасто. Беременность — повод бывать там почаще, а скоро и младенчика будете причащать носить! Вам сейчас не нужно соблюдать строгий пост перед Причастием, ведь беременность сама по себе накладывает много ограничений. Исключите из рациона на пару дней то, что по силам, прочитайте накануне вечером молитвы перед Причастием — они есть в любом молитвослове. Если Храм недалеко — лучше бы накануне побывать на вечерней службе. Ведь главное в исповеди — искреннее раскаяние перед Господом в своих грехах и желание исправиться, а батюшка может только помолиться вместе с Вами о прощении этих грехов. Так что не смущайтесь, ходите почаще в Храм! Здоровья Вам и будущему ребеночку!

Можно ли молиться сидя: положение во время молитвы, жесты, поведение молящегося и соблюдение молитвенных правил

Не всегда есть силы и возможность стоять. Работа связана с тяжелым физическим трудом, и к вечеру человек устает настолько, что ноги гудят. В силу преклонных лет открываются возрастные заболевания. Беременная женщина, у которой тянет поясницу и отекают ноги. Причин много, а человек испытывает потребность в молитве.

Что же теперь, не молиться вовсе? Нет, конечно. Обязательно молиться сидя. И так делать можно, несмотря на возмущение бабушек из церкви.

Что такое молитва?

Это непосредственное общение с Богом. Разговор с Ним. Это беседа ребенка со своим Отцом. Но не станем объясняться высокими словами, а расскажем об этом проще.

Когда мы молимся, мы встречаемся с Богом. Встречаемся с Богородицей и со святыми, к которым молитвенно припадаем. Мы просим их о чем-то, а через какое-то время понимаем, что наша просьба исполнена. И благодаря этому приходит осознание участия святых в нашей жизни, равно как и участия Бога. Он всегда рядом, всегда готов помочь и терпеливо ждет, когда же мы обратимся к нему.

Есть еще один вид молитвы. Это молитва — диалог. Когда человек ведет беседу, ему важно не только высказаться, но и услышать мнение собеседника. В тот момент, когда мы возносим молитвы Богу, нужно быть готовыми к тому, что Он открывается нам. Порой не так, как мы представляем Его. Поэтому и нельзя придумывать себе образ Бога, как-то представлять его. Мы видим Бога на иконах, видим Матерь Божью, святых угодников. Этого достаточно.

Читать молитвы сидя можно ли? Представьте, что человек пришел к своему отцу. Пришел после работы, очень хочет поговорить с ним, но ноги болят и устали так, что стоять просто сил нет. Неужели отец, видя это, не станет разговаривать со своим ребенком? Или заставит его стоять в знак уважения к родителю? Нет, конечно. Скорее наоборот: видя, насколько устал сын, предложит ему скорее сесть, выпить чашку чая и поговорить.

Так неужели Бог, видя рвение человека, не примет искренней молитвы только из-за того, что молящийся сидит?

Когда мы молимся?

Чаще всего, когда что-то случается в жизни и срочно нужна помощь. Тогда человек начинает молиться и просить этой помощи у Бога. Иной надежды у него просто не остается. Помощь приходит, довольный человек радуется, забывает поблагодарить и отходит от Бога до следующей экстренной ситуации. Правильно ли это? Вряд ли.

В идеале мы должны жить с молитвой. Жить с ней так же, как мы живем с воздухом. Люди же не забывают дышать, ибо без кислорода мы просто умрем через несколько минут. Без молитвы умирает душа, это ее «кислород».

При нашей загруженности и условиях жизни непрестанно находиться в молитве крайне непросто. Суета на работе, суета в быту, окружающие люди — этого всего слишком много. И слишком шумно вокруг нас. Однако мы просыпаемся утром. И о чем думаем в первую очередь? О том, что должны сделать сегодня. Встаем, умываемся, одеваемся, завтракаем и вперед — навстречу новой суете. А нужно немного скорректировать свое утро. Встать и поблагодарить Бога за еще один дарованный день. Попросить Его заступничества в течение дня. Конечно, самый лучший вариант — прочесть утренние молитвы. Но и благодарность от сердца еще никто не отменял.

Молитва в течение дня

Такое возможно при нашей-то загруженности? Почему бы нет, все возможно. Можно ли молиться сидя, например, в машине? Конечно. Можно ехать на работу, а мысленно молиться Богу.

Сел человек кушать — перед трапезой нужно помолиться мысленно, прочесть «Отче наш». Этого никто не услышит, а какая польза для молящегося! Поел, поблагодарил Господа за трапезу — и снова пошел работать.

Молитва в храме

Можно ли молиться сидя православному человеку? Тем более в храме, где все стоят? По немощи — можно. Есть такая замечательная фраза Митрополита Московского Филарета: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах».

Читайте так же:  Молитва на мед для продажи

При некоторых болезнях человеку сложно стоять. И при других немощах не всегда легко. Поэтому не стоит смущаться от того, что присели на лавочку в храме. Есть в богослужении определенные места, при возглашении которых нужно встать. Это Херувимская песнь, чтение Евангелия, молитвы «Верую» и «Отче наш», вынос Чаши. В остальных случаях, если чувствуете, что не можете выстоять службу, присядьте.

Домашняя молитва

Можно ли перед иконами сидя молиться дома? В этом нет ничего страшного в том случае, если человек это делает по болезни или другим уважительным причинам. Если же просто от лени, лучше не лениться и встать, помолиться стоя.

В том случае, когда молящийся сильно устал, вполне допустимо сесть на стул или на диван возле икон, взять в руки молитвослов и помолиться от души.

Как быть больным людям?

А что, если человек настолько болен, что не может самостоятельно подняться? Или прикован к кровати? Или лежит в силу совсем преклонного возраста? Ему даже молитвослов в руки не взять. Как тогда молиться? И вообще, можно ли молиться лежа или сидя?

В таком случае можно попросить кого-то из домочадцев подать молитвослов. Держать его в непосредственной близости от кровати, таким образом, чтобы больной мог самостоятельно дотянуться до него. Точнее, протянуть руку и взять. Что касается чтения Евангелия, то домашние вполне могут выделить пару минут и прочесть по просьбе больного отрывок из него.

Ко всему прочему, лежачий человек способен творить молитву мысленно. Обращаться к Богу своими словами, в этом нет ничего предосудительного. В молитве, идущей из глубины сердца, от всей души, разве может быть что-то оскорбительное для Бога? Даже если она читается в «неустановленной» позе. Господь видит сердце молящегося, знает его мысли. И принимает молитву больного или немощного.

Можно ли молиться дома, сидя или лежа? Да. И не просто можно, а нужно. «Врача к себе не кличут здравые, а вот болящим очень нужен врач». И не только в буквальном смысле этих слов.

Может ли молитва быть неугодной?

Сложный вопрос. Она может быть не услышана, скорее. Почему? Все зависит от качества молитвы. Если человек шаблонно прочел молитвенное правило за 15 минут, не вдумываясь в слова и их смысл, закрыл молитвослов — и на этом точка, какая же это молитва? Человеку непонятно, что и зачем он читал. А Богу шаблон не нужен, Ему нужна искренность.

Кому можно молиться сидя, дома? И Богу, и Богородице, и святым. Пусть молитва будет совершаться в сидячем положении, но исходя из сердца. Это лучше, чем стоя перед иконами просто прочитать правило, ничего в нем не поняв и не попытавшись это сделать.

Детская молитва

Можно ли молиться сидя ребенку? Детская молитва считается самой искренней. Потому что дети невинны, наивны и доверяют Богу. Не зря же сам Господь сказал: будьте как дети.

Для деток существуют послабления. В том числе и в молитвенном правиле. Самое главное — это не принуждать ребенка читать длинные и непонятные для него молитвы. Пусть малыш прочитает перед сном, например, «Отче наш» и поговорит с Богом своими словами. Это куда полезнее, нежели вычитывание правила с холодным сердцем, потому что мама так сказала, то есть по принципу «надо взрослым». А надо не взрослым, надо должно быть самому ребенку.

Благодарственные молитвы

Мы часто просим, не благодаря. О последнем нельзя забывать. Нам было бы неприятно выполнить чью-то просьбу, а в ответ не услышать спасибо. Почему же Бог должен нам что-то давать, зная нашу неблагодарность?

Можно ли молиться сидя, читать благодарственный акафист или возносить благодарственные молитвы? Вы устали? Плохо себя чувствуете? Болят ноги? Тогда сидите и не переживайте по этому поводу. Сели, взяли в руки акафист или молитвослов, и читаете спокойно, не торопясь, вдумчиво. Огромная польза для молящегося. И Богу радостно видеть такую искреннюю благодарность.

Когда нет сил молиться

Бывает такое, что нет сил молиться. Никак. Ни стоя, ни сидя, ни лежа. Не идет молитва, человек не хочет этого делать.

Как быть тогда? Заставить себя подняться, встать перед иконами, взять в руки молитвослов и прочитать хотя бы одну молитву. Через силу. Потому что не всегда нам хочется молиться, как бы это удивительно ни звучало. Разве можно не хотеть общаться с Богом? Это дико, странно, непонятно, но такие состояния бывают. И при их появлении необходимо понуждать себя на молитву.

Но она же будет не от души наверное? А тут уже все зависит от молящегося. Можно вчитываться в каждое слово с предельным вниманием, хотя бы это и всего лишь одна молитва. Такой молитвенный настрой будет куда полезнее, чем если не помолиться вообще или прочитать правило одними губами, когда мысли при этом где-то далеко-далеко витают.

Сколько времени занимает утреннее и вечернее правило? Минут 20, не более. Это потому, что человек быстренько его прочитывает, и все. Так лучше эти 20 минут потратить на прочтение двух молитв, но с толком и сосредоточением, чем отчитать кое-как, потому что положено так.

Важное дополнение

Что необходимо знать, приступая к молитве? Только лишь ответ на вопрос, можно ли молиться сидя или лежа? Нет. Основное, о чем необходимо помнить — что молиться нужно вдумчиво. Пытаться понять каждое слово молитвы. А еще последняя должна исходить из сердца. Вот для чего нужно не только вычитывать правила, но и молиться своими словами.

Заключение

Из статьи мы узнали, можно ли молиться сидя. В случае тяжелого заболевания, старческой немощи, беременности или очень сильной усталости это не возбраняется. Разрешено молиться сидя деткам.

Что касается лежачих больных, то в их случае вполне уместно возносить молитвы Богу в привычном положении.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Важно не положение, хотя оно играет не последнюю роль. Самое главное — это сердце и душа человека, искренняя, горящая и стремящаяся к Богу.

Можно ли беременным читать молитвы сидя
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here