Молитва в родоразрешении

Детально: молитва в родоразрешении - специально для Вас.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Православная молитва за человека в дороге

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Похожие главы из других книг

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Вопрос: Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Что писать перед именем?Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово

Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин?

Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Хотя церковные каноны разрешают от поста только серьезно больных (Апостольские правила. 69-е прав.), однако в практике беременным женщинам благословляется вкушать ту пищу,

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово «непраздная». «Горе же непраздным и доящым в тыя дни» (Мф. 24: 19; Мк. 13: 17)Одно из значений слова

Молитва для беременных женщин

Молитва для беременных женщин Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! к Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренныя разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростью сотворив наше тело из земли и вдохнув в

Молитва о разрешении от бремени

Молитва о разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в

Читайте так же:  Молитва о возвращение любви мужа к жене

Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки

Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки 21. И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его “И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей. ” “Митр. Филарет замечает, что самые

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и

Молитва к Пресвятой Богородице для беременных женщин

Молитва к Пресвятой Богородице для беременных женщин Ежедневная молитва, читаемая в продолжение беременности перед иконой Богородицы.О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине День памяти 24 ноября/7 декабряСвятая Екатерина жила в III–IV веках в Александрии. Девушка из знатной и богатой семьи, выделявшаяся умом и красотой, она не знала недостатка в женихах. Однако

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении Молитва первая О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей Пресвятой Богородице перед ее иконой «Скоропослушница» Тропарь, глас 4К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога

21. Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки.

21. Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки. 21. И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.“И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей…” “Митр. Филарет замечает, что самые

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении)

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении) Молитва первая Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! K Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по собственному совету

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

Читайте так же:  Во сне услышать молитву

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Похожие главы из других книг

Молитва Богородице о детях

Молитва Богородице о детях ОПресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в

Молитва Богородице

Молитва Богородице Во имя Отца и Сына и Святого Духа!Праздник Сретения считается праздником Христовым и одновременно праздником Девы Марии, Пречистой Матери Божией. Потому что в этот день Младенец Иисус как бы встречается с Ветхим Заветом — со старцем, который, уходя из

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному ( ой) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва ко Пресвятой Богородице:

Молитва ко Пресвятой Богородице: О Пресвятая Богородице, Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел, и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое

Молитва Пресвятой Богородице

Молитва Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от

Молитва ко Пресв. Богородице

Молитва ко Пресв. Богородице Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да

Молитва ко Пресв. Богородице

Молитва ко Пресв. Богородице Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое: благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти пречистаго Тела и честныя Крове Сына Твоего. Но рождшая

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту,

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту,

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине День памяти 24 ноября/7 декабряСвятая Екатерина жила в III–IV веках в Александрии. Девушка из знатной и богатой семьи, выделявшаяся умом и красотой, она не знала недостатка в женихах. Однако

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Читайте так же:  Молитва ключи от рая

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога

Молитва Пресвятой Богородице

Молитва Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! Пресвятая Владычица моя Богородица – первая Молитвенница о душах наших, первая Помощница и Защитница в скорбях, лишениях, искушениях, всепрощающая и любвеобильная Благодетельница наша, прошу Тебя усердно: помогай

Православные молитвы о помощи в родах ребенка

Православные молитвы о помощи в родах, читаемые как роженицей, так и ее близкими, в частности мамой, способны творить чудеса. Имея веру в помощь небес, будущая мама наполняется спокойствием, она точно знает, что все будет хорошо, стоит только немного потерпеть. Молитва о здоровых родах возносится как к Спасителю, так Божьей Матери и святым.

Правило чтения молитв о помощи в родах

Перед родами будущая мать обязательно должна пойти на исповедь и причастие, чтобы оставить у ног Христа все свои прегрешения и очиститься Его Святой Кровью.

Другие молитвы о беременности и зачатии:

Перед чтением воззваний к Пречистой Деве Марии, Спасителю и святым роженице следует особенно тщательно вспомнить все нераскаянные проступки, покаяться, попросить прощения у Святой Троицы и только тогда можно взывать о помощи.

Хорошим оберегом для будущей матери и младенца станут молитвы о здоровых родах у иконы:

Молиться перед родами необходимо регулярно. После родов желательно произнести благодарственную молитву. Родственники роженицы могут заказать благодарственный молебен.

Важно! Во время схваток роженица не сможет молиться сама, тогда надежным покровом для нее и будущего ребенка становятся прошения родных.

Молитва роженицы к Спасителю

Взывая к Сыну Божьему, роженица обязательно чувствует Его поддержку.

Господь Бог наш, Иисус Христос, Спаситель и Защитник, от Всевышнего Бога Отца по благоговению и содействию Святого Духа в лоне Девы Марии рожденный, как младенец и был положен в ясли, ибо Творец при сотворении мира создал мужчину и женщину, дал им заповедь плодиться и размножаться, наполнять землю, по великой милости Твоей помилуй рабу Твою, которая находится в родах по заповеди Твоей. Господи, прости мне все прегрешения, вольные и невольные, благослови меня на благополучное разрешение при родах здоровым младенцем, сохрани меня и дитяти в здоровье и благополучии, поставь около нас ангелов Своих для защиты от стрел лукавого. Аминь.

Молитва Николаю Угоднику о родах

Читать молебен можно где угодно в церкви, в домашней обстановке. Можно читать текст молитвы, а можно просить своими словами. Будущей маме необходимо обязательно купить оберег икону Николая Чудотворца.

Великий Боже, жизни Даятель и Хранитель, благодарю Тебя за милостью Твою, по которой я (имя), смиренная раба Твоя, получила благодать деторождения, имею в себе зародыш, его видят очи Твои от самого зачатия.

Святой Угодник, очень боюсь, что из-за грехов моих могу пострадать во время родов, и поэтому прибегаю к милости Твоей и защите.

Не молю Тебя избавить меня от участи женского рода, которому Бог предопределил рожать в муках, ибо это есть закон для всех, кто в грехе рожден.

Молю тебя, святой Угодник, когда придет мой час рожать, благослови разрешение мое, избави от болей, которые я не смогу выдержать.

Исполни, Никола Чудотворец желание сердца и супруга моего, даруй нам рождение ребенка.

Да придет младенец в мир Божий целым, здоровым и крепким, дарованным нам по благодати щедротам Единорожденного Сына Божьего, Иисуса Христа, ради нас в Чреве носимого, через кровь Пречистой Девы Марии человеком рожденного. Слава Сыну, Отцу и Святому Духу. Аминь.

Молитва для легких родов

Чтобы родить здорового ребенка беременные читают молитвы всю беременность.

Читайте также интересные статьи:

В каждом молитвослове есть молитва беременной женщины, которую желательно читать дважды в день.

Если во время беременности возникают осложнения, для помощи прибегают к молитве о сохранении ребенка.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

Читайте так же:  Молитва что значит слово

Период беременности бывает нелегкий, могут возникнуть трудности со здоровьем будущей мамы и ребенка. Именно эта молитва Пресвятой Богородице поможет родить здорового малыша.

Материнская молитва за беременную дочь

Кровная связь матери и дочери особенно сильная во время родов. Мама — человек, которому молодая женщина более всего доверяет в этот непростой период ее жизни.

Статьи о Крещении детей:

Видя спокойствие матери, постоянно пребывающей в молитвах, роженица расслабляется, и роды проходят самым чудесным образом.

Пресвятая Дева Мария, Пречистая Матерь нашего Спасителя Иисуса Христа, по великой милости Своей помилуй рабу (имя) и помоги ей в это время благополучно разрешиться младенцем.

Всемилостивая Пречистая Богоматерь, подай помощь рабе Твоей, ныне более всего нуждающейся в помощи от Тебя. К ногам Твоим припадаю, Мать Бога Всевышнего, даруй милость, когда придет ей час родить, будь ей матерью, и умоли родившегося от Тебя Сына Божьего, Христа Иисуса укрепить ее силой Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

4 основные молитвы перед родами о помощи и здоровом младенце

Считается, что верующая православная христианка должна обращаться к Богу не только во время родов, но и до зачатия ребенка, в период вынашивания плода. Чем чаще вы взываете к Божьей помощи с молитвой, тем спокойнее и увереннее будете себя чувствовать. Очень важно помнить о молитвословии и во время родов. Если в самом разгаре схваток читать молитву, станет немного легче – боль успокаивается.

Издавна православные христианки возносят молитвы перед родами именно Святой Богородице. Она считается покровительницей матерей и их детей. При желании близкие люди рожающей женщины могут собраться в храме или же дома перед образом Богородицы, после чего прочесть вместе молитву за удачный исход родов и рождение здорового, крепкого малыша.

Подобный религиозный текст в первую очередь произносится для того, чтобы оказать помощь роженице. Если подробнее, его читают в следующих целях:

  • для снятия сильных болевых ощущений;
  • для облегчения трудных, затяжных родов;
  • для того чтобы ликвидировать осложнения, которые возникают во время тяжелых схваток;
  • для снятия сильного кровотечения, если таковое начинается во время родов;
  • для избавления малыша от патологии, которую врачи могли диагностировать еще на ранних сроках беременности.

Что интересно, молитва, обращенная к Пресвятой Богородице, помогает не только беременным или рожающим женщинам. Ее можно произносить и в том случае, если у женщины не получается забеременеть и выносить плод.

Даже при бесплодии не стоит опускать руки. Нужно обращаться за помощью с таким молитвословием и просить о том, чтобы Господь подарил здоровое дитя. Однако одним сакральным текстом не стоит ограничиваться. Вам также рекомендуется посетить церковь, исповедоваться и причаститься. В таком случае молитва будет обладать гораздо большей силой. Когда находитесь в храме, в первую очередь купите три свечки, поставьте их около образа Богородицы. Затем прочитайте «Отче наш» и только после этого просите у Матери Божьей здоровья будущему ребенку.

Не забывайте о том, что к Богородице нужно обращаться в течение всей беременности, а не только во время родов. В таком случае вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее, да и об удачном завершении родов не станете так сильно волноваться. Читать молитвословие можно не только Богородице, но и другим святым:

  • Великомученице Екатерине;
  • Ксении Петербургской;
  • Анастасии Узорешительнице.

Если доктора сообщили, что нужно готовить себя к достаточно трудным родам, лучше всего читать молитву Иоакиму и Анне. Эта пара очень долго не могла завести ребенка, но они так горячо и долго молились Господу, что им даровали дитя.

Видео «Молитва для легких родов»

В этом видео вы узнаете, какие молитвы нужно читать для легкой беременности и родов.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here