Молитва после еды иудаизм

Детально: молитва после еды иудаизм - специально для Вас.

Благословение после еды

בֳרוּך אַתֳה יי אלהינו מלך העולם, הזן את העולם כלו בטובו, בחן ובחסד וברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, בעבור שמו הגדול, כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא. כאמור: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון: ברוך את יי, הזן את הכל.

נודה לך, יי אלהינו, על שהנחלת לאבותינו, ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו יי אלהינו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, ועל חוקייך שהודעתנו, ועל חיים כן וחסד שחוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה.

בחנכה ובפורים אומרים:

ועל הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה:

בימי מתתיהו בן יוחנן בן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, ולהעבירם מחקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם ,רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תושעה גדולה ופרקן כהיום זה. ואחר כן באו שמונת ימי חנכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול.

בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, בקש להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, בשלשה עשר לחדש שנים עשר, הוא חדש אדר, ולשללם לבוז. ואתה ברחמיך הרבים, הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ.

ועל הכל יי אלהינו אנחנו מודים לך, ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ככתוב: ואכלת ושבעת וברכת את יי אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך: ברוך אתה יי, על הארץ ועל המזון.

רחם נא יי אלהינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אלהינו, אבינו, רענו זוננו פרנסנו וכלכלנו והרויחנו, והרוח לנו יי אלהינו מהרה מכל צרותינו, ונא אל תצריכנו יי אלהינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.

רצה והחליצנו יי אלהינו במצותיך ובמצות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה, כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך, לשבת בו ולנוח בו באהבה כמצות רצונך, וברצונך הניח לנו יי

עלהינו, שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו, והראנו יי אלהינו בנחמת ציון עירך, ובנין ירושלים עיר קדשך כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

בראש חדש, יום טוב וחול המועד אומרים

אלהינו ואלהי אבותינו, יעלה ויבא ויגיע, ויראה וירצה וישמע, ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדיננו וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד עבדך, וזכרון ירושלים עיר קדשך, וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה לטובה לכן ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום ביום

בראש חודש: ראש החדש הזה.

בפסח: חג המצות הזה.

בשבועות: חג השבועות הזה.

בשמיני עצרת ובשמחת תורה: השמיני חג העצרת הזה.

בראש השנה: הזכרון הזה.

זכרנו יי אלהינו בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים. ובדבר ישועה ורחמים, חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה.

ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו. ברוך אתה יי, בונה ברחמיו ירושלים. אמן.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, בוראנו, בואלנו, יוצרנו, קדושנו קדוש יעקב, רוענו רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל , שבכל יום ויום הוא היטיב הוא מיטיב הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד לן ולחסד ולרחמים ולרוח, הצלה והצלחה, ברכה וישועה, נחמה, פרנסה וכלכלה, ושרחמים וחיים ושלום ולכל טוב, ומכל טוב לעולם אל יחסרנו.

הרחמן הוא ימלך עלינו לעולם ועד, הרחמן הוא יתברך בשמים ובארץ. הרחמן הוא ישתבח לדור דורים. ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים, ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים. הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד. הרחמן הוא ישבר עלנו מעל צוארנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו. הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל שלחן זה שאכלנו עליו. הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. הרחמן הוא יברך את

(אבי מורי ) בעל הבית הזה ואת (אמי מורתי) בעלת הבית הזה, אותם ואת ביתם ואת זרעם ואת כל אשר להם. (אותי ואת אשתי ואת זרעי ואת כל אשר לי), אותנו ואת כל אשר לנו, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל, כן יברך אותנו כלנוי יחד בברכה שלמה, ונאמר אמן.

במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום, ונשא ברכה מאת יי, וצדקה מאלהי ישענו, ונמצא חן ושכן טוב בעיני אלהים ואדם.

בשבת: הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים.

בראש חדש: הרחמן הוא יחדש עלינו את החדש הזה לטובה ולברכה.

ביום טוב: הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו טוב.

בראש השנה: הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה.

בסוכות: הרחמן הוא יקים לנו את סכת דוד הנופלת.

הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא. מגדיל (בשבת ויום טוב וחולהמועד וראש חודש אומרים: מגדול) ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם: עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

יראו את יי קדשיו, כי אין מחסור ליראיו: כפירים רשו ורעבו, ודרשי יי לע יחסרו כל טוב: הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון: ברוך הגבר אשר יבטח ביי והיה יי מבטחו: נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו במקש לחם יי עז לעמו יתן, יי יברך את עמו בשלום:

Читайте так же:  Молитва о здравии болящего всем Святым

Благословение после еды

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, питающий по доброте Своей весь мир с благосклонностью, милостью и милосердием. Он наделяет пищей все живое, ибо вечна Его милость. По великой доброте его мы никогда не знали недостатка , и да не будет у нас недостатка в пище во веки веков, ради Его великого Имени, ибо Он — Бог питающий и снабжающий всех, благотворящий всем и готовящий пропитание для всех Своих созданий, которые Он сотворил, как сказано: Ты раскрываешь Свою ладонь и удовлетворяешь потребности всего живого. Благословен Ты, Господь, питающий всех!

Мы благодарим Тебя, Господь Бог наш, за то, что Ты дал нашим отцам в наследие землю прекрасную, благодатную и обширную, за то, что Ты , Господь Бог наш, вывел нас из земли Египетской и освободил из дома рабства, за Твой Завет, который Ты запечатлел на нашей плоти; за Твою Тору, которой Ты научил нас, за Твои законы, которые Ты сообщил нам, за жизнь, милость и благоволение, которыми Ты одарил нас, и за пищу, которой Ты кормишь и обеспечиваешь нас постоянно, каждый день, в любое время и в любой час.

В Хануку и Пурим:

И за чудеса, и за избавление, и за мощь, и за спасение, и за удивительные события, и за утешение, и за войны, которые Ты вел ради отцов наших в те дни, в это время…

В Хануку: Во времена Матитьягу, сына Йоханана Хашмоная-первосвященика, и его сыновей, когда злодейское греческое царство выступило против Израиля, Твоего народа, для того, чтобы заставить его забыть Твою Тору и нарушить законы, установленные по Твоей воле. Однако Ты в великом милосердии Своем защитил их в час беды, заступился за них,определил их участь, отомстил за них, предал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых, злодеев в руки праведников, злоумышленников в руки тех, кто изучает Твою Тору. И прославил Ты Свое Имя, великое и святое, в Твоем мире, и Израилю, народу Своему, дал великое спасение и избавление по этот самый день. После этого вошли сыны Твои в Святая Святых Дома Твоего и убрали Дворец Твой, очистили Храм Твой и зажгли светильники во дворах Святилища Твоего , и установили эти восемь дней Хануки, чтобы благодарить и славить Твое великое Имя.

В Пурим: Во времена Мордехая и Эстер в столице Шушан, когда выступил против них злодей Аман, который хотел истребить,убить и уничтожить всех евреев, молодых и старых, младенцев и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца Адар, а имущество их разграбить. Ты же, в великом милосердии Своем, расстроил его замыслы, разрушил его планы и обратил их против него, и его и его сыновей повесили на дереве.

И за все это, Господь Бог наш, мы благодарны Тебе и благословляем Тебя.

Да будет благословляемо Имя Твое устами всего живого всегда, во веки веков, как написано:«Ты будешь есть, насыщаться и благословлять Господа Бога твоего за благодатную землю, которую Он дал тебе». Благословен Ты, Господь, за то, что Ты дал нам землю и пищу!

Смилуйся, Господь Бог наш, над Израилем, Твоим народом, над городом Твоим — Иерусалимом, над Сионом, где обитает Слава Твоя, над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над великим и святым Храмом, названным Твоим Именем. Бог наш, Отец наш! Веди нас, питай нас, дай нам достаток, обеспечь нас всем необходимым, пошли нам изобилие и избавь нас поскорее, ГосподьБог наш, от всех наших бед. И не допусти, Господь Бог наш, чтобы мы зависели от людских благодеяний и одолжений — но только от Твоей руки, наполненной, открытой, святой и щедрой, чтобы мы не устыдились и не были опозорены во веки веков.

В субботу: Да будет угодно Тебе, Господь Бог наш, укрепить нас в исполнении Твоих заповедей и в исполнении заповеди о седьмом великом и святом дне — субботе, ибо этот день велик и свят для Тебя, с тем, чтобы проводить его радостно в покое и отдыхе, согласно Твоей заповеди. Да будет угодно Тебе, Господь Бог наш, чтобы не было беды, скорби и стона в день нашего отдыха, и дай нам увидеть, Господь Бог наш, как утешился Сион, Твой город, и восстановление Иерусалима, Твоего святого города, ибо Ты — Избавитель и Утешитель.

В Рош Ходеш (день новомесечья), йом-тови хол-амоэд: Бог наш и Бог наших отцов! Да поднимется, придет, достигнет Тебя, будет замечена,угодна, услышана, отмечена и сохранена память о нас, внимание к нам и память о наших отцах, память об Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем Твоем народе, доме Израиля, перед Тобой — для спасения, блага, милости, благоволения и милосердия, для жизни и мира в этот день…

В Рош Ходеш: Рош а-Ходеш.

В Песах: праздника мацот.

В Шавуот: праздника Шавуот.

В Сукот: праздника Сукот.

В Шмини Ацерет и Симхат Тора: праздника Шмини Ацерет.

В Рош Ашана: памяти.

Вспомни нас, Господь Бог наш, в этот день добром, дай нам в этот день благословение и спаси нас в этот день для доброй жини. Постанови о спасении и милосердии, пощади и помилуй нас, пожалей нас и спаси нас, ибо к Тебе устремлены наши взоры, потому что Ты — Бог, Царь милостивый и милосердный.

И отстрой Иерусалим, святой город, вскоре, в наши дни.

Благословен Ты, Господь, отстраивающий в милосердии Своем Иерусалим. Амен.

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Бог — Отец наш, наш Всемогущий Царь, наш Творец, наш Избавитель, наш Созидатель, наш Святой, Святой Яакова, наш Пастырь, Пастырь Израиля, благой Царь, благодетельствующий всем, изо дня в день творящий добро в прошлом, настоящем и будущем. Он воздавал, воздает и будет воздавать нам вовеки благосклонностью, милостью и милосердием, облегчением, избавлением и преуспеянием, благословением и спасением, утешением, пропитанием и обеспечением, милосердием, жизнью, миром и всеми благами — и да не лишит Он нас всех благ вовеки.

Читайте так же:  Молитва при заболевании щитовидки

Милосердный, да будет царствовать Он над нами во веки веков! Милосердный, да будет Он благославляем на небе и на земле! Милосердный, да будет Он восхваляем из поколения в поколение! Да будет Он гордиться нами всегда и во веки веков! Да будем мы Его украшением всегда и постоянно! Милосердный, да сокрушит Он ярмо на нашей шее, и да поведет Он нас с поднятой головой в нашу страну! Милосердный, да пошлет Он щедрое благословение этому дому и этому столу, за которым мы ели. Милосердный, да направит Он к нам пророка Элиягу, — пусть будет он помянут добром — и пошлет нам добрые вести, спасение и утешение. Милосердный, да благословит Он (отца, наставника моего), хозяина этого дома и (мать, наставницу мою), хозяйку этого дома, их и их дом, их детей и все, что им принадлежит, (меня и мою жену, моих детей и все, что мне принадлежит), нас и все, что нам принадлежит, как были благословлены наши отцы — Авраам, Ицхак и Яков — во всем, от всего, всем. Вот так да благословит Он нас всех вместе полным благословением, и скажем: Амен.

Пусть на небесах они и мы будем помянуты с благосклонностью, которая станет залогом мира, и мы получим благословение от Господа и милость от Бога — Избавителя нашего и обретем благоволение и доброе отношение в глазах Бога и людей.

В субботу: Милосердный, да одарит Он нас днем, который весь — отдых и покой — для вечной жизни.

В Рош Ходеш: Милосердный, да обновит Он для нас этот месяц — ради добра и благословения.

В йом-тов: Милосердный, да одарит Он нас днем, который весь — благо.

В Рош Ашана: Милосердный, да обновит Он для нас этот год — ради добра и благословения.

В Сукот: Милосердный, да восстановит Он для нас упавший шатер Давида.

Милосердный, да удостоит Он нас прихода Машиаха и жизни в грядущем мире. Он умножает спасение (в субботу, йом-тов, хол-амоэд и Рош Ходеш: Он — спасительная башня) для царя, избранного Им, и оказывает благодеяния помазаннику Своему Давиду и потомству его вовеки. Устанавливающий мир в Небесах, Он пошлет мир нам и всему Израилю. Скажем: Амен.

Чтите Господа, святые Его, ибо чтящие Его не знают нужды. Молодые львы беднеют и голодают, а стремящиеся к Господу ни в чем не будут испытывать недостатка. Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки Его милость. Раскрываешь Ты ладонь Свою и насыщаешь все живое. Благословен человек, который полагается на Господа — Господь будет ему опорой. Я был юношей и успел соститься, но никогда не видел праведника оставленным, а его потомство — выпрашивающим хлеб. Господь даст силу Своему народу, Господь благословит Свой народ, дав ему мир.

Благословения на еду

Поделитесь этой страницей со своими друзьями и близкими:

Согласно еврейскому закону, мы произносим благословения и до, и после еды.

Перед едой необходимо произносить благословение на самое малое количество пищи, а после — только если человек насытился или, по крайней мере, съел ке-зайт (количество пищи объёмом с маслину — примерно 26-29 мг).

Перед едой установлены отдельные благословения на различные виды пищи — плоды земли (овощи), плоды деревьев (фрукты), хлеб, вино, мучные изделия и т.д.

А после еды — неважно, что именно ели, — достаточно произнести одно благословение «Борэ нэфашот» («…Сотворивший множество живых существ и всё, в чём они нуждаются»); исключение — благословения после хлеба и после семи видов плодов, которыми славится Земля Израиля: эти продукты имеют особое значение, и после них установлены специальные благословения.

Объяснить это можно следующим образом.

До еды, перед тем как насладиться вкусом пищи, мы благодарим Всевышнего за этот подарок. А после еды, снова говорим «спасибо», ощутив наслаждение насыщения.

Так как до еды мы благодарим за вкус, поэтому не имеет значения количество пищи — ведь даже малая толика доставляет удовольствие. А так как различные виды пищи различны по вкусу, установлены отдельные благословения на каждый из них.

Когда же мы произносим благословение после еды, мы благодарим за насыщение, и в этом смысле нет принципиального различия между мясом, овощами или фруктами — чувство насыщения одно и то же. Поэтому достаточно одного благословения на всё (кроме хлеба, вина и т.п. продуктов, см. выше, которые обладают особыми свойствами насыщать и радовать душу, см. Теилим 104).

Приводим текст благословений (брахот), которые произносят перед едой, набранный русскими буквами.

Перед тем, как есть хлеб, омывают руки (льют из ковшика 2 раза на правую и 2 раза на левую) и говорят:

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ АШЕР КИДШОНУ БЭ-МИЦВОСОВ ВЭ-ЦИВОНУ АЛЬ НЭТИЛАС ЙОДОИМ

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Освятивший нас Своими заповедями и давший нам повеление об омовении рук).

Перед тем, как есть хлеб:

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ А-МОЙЦИ ЛЭХЕМ МИН А-ОРЕЦ

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Взрастивший хлеб из земли).

Перед тем, как есть пищу, приготовленную из пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы (по мнению многих, также из риса), кроме хлеба:

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ МИНЭЙ МЭЗОНОЙС

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Сотворивший разнообразные виды пищи, которые насыщают).

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Перед тем, как пить виноградное вино или виноградный сок:

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-ГОФЕН

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Сотворивший плод виноградной лозы).

Перед тем как есть фрукты, которые растут на дереве (включая, например, вишню):

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-ЭЦ

(…Сотворивший плод дерева).

Перед тем, как есть плоды земли (овощи и всё, что растёт на земле, включая, например, ананасы, а также бананы, т.к. банан не считается деревом, а значит, его плоды — плоды земли):

Читайте так же:  Какие молитвы читать если умер родственник

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-АДОМО

(…Сотворивший плод земли).

Перед тем, как есть другие виды пищи или пить другие напитки (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, воду и т.д.):

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ ШЭ-А-КОЛЬ НИ h ЙА БИ-ДВОРОЙ

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, по Чьему слову возникло всё).

Какие молитвы говорят перед едой?

Рав Бенцион Зильбер

Кто может мне написать молитву русскими буквами на иврите?

Кицур Шульхан Арух 52. Законы произнесения благословений «…сотворивший плод дерева», «…сотворивший плод земли» и «…по слову Которого существует все»

Рав Шломо Ганцфрид,
из цикла «Кицур Шульхан Арух»

Избранные главы из алахического кодекса Кицур Шульхан Арух

ВЕЧЕРНЯЯ ТРАПЕЗА ШАББАТА

Тора предписывает нам в Субботу получать наслаждение от вкусной еды и питья. Мудрецы установили три субботние трапезы: первую совершают в пятницу вечером, вторую в субботу днем, третью — ближе к вечеру. Субботняя еда должна быть особенно вкусной и красивой. Во время трапезы принято произносить слова Торы и петь субботние песни.

Шалом Алэйхэм

После молитвы все собираются за столом и хором поют молитву «Шалом Алейхем». Сказано в Талмуде, что, когда в пятницу вечером еврей возвращается из синагоги, к нему приходят два ангела. Если они видят зажженные свечи, накрытый стол и подготовленный к шабату дом, они говорят: «да будет так же в следующий шабат». Этих ангелов мы и приветствуем песней «Шалом Алэйхем».

Шалом алэйхэм малахэй hашарэт малахэй эльон
Мимэлэх малхэй hамлахим haкадош барух hу (3 раза)
Мир вам, ангелы-служители, посланцы Всевышнего, Святого Царя царей, благословен Он! (3 раза)

Боахэм лэшалом малахэй hашалом малахэй эльон
Мимэлэх малхэй hамлахим haкадош барух hу (3 раза)
Входите с миром, ангелы мира, посланцы Всевышнего, Святого Царя царей, благословен Он! (3 раза)

Бархуни лэшалом малахэй hашалом малахэй эльон
Мимэлэх малхэй амлахим haкадош барух hу (3 раза)
Пожелайте мне мира, ангелы мира, посланцы Всевышнего, Святого Царя царей, благословен Он! (3 раза)

Цэтхэм лэшалом малахэй hашалом малахэй эльон
Мимэлэх малхэй амлахим haкадош барух hу (3 раза)
Удалитесь с миром, ангелы мира, посланцы Всевышнего, Святого Царя царей, благословен Он! (3 раза)

Эшэт Хаиль

После молитвы «Шалом алейхем» поют гимн женщине — хозяйке, которая на протяжении всей недели занималась домом и готовилась к святому шабату. В честь нее произносят строки из «Мишлей» — поучений, написанных царем Шломо. Также говорят наши мудрецы, что этот гимн иносказательно повествует о любви Израиля к Торе.

На иврите первые буквы строк «Эшэт Хаиль» идут в алфавитном порядке.

Кидуш в пятницу вечером

Сказано в Торе: «Помни день субботний, чтобы освятить его». Учат наши мудрецы: помнить и освящать субботу следует посредством Кидуша.

Кидуш — это молитва, которую произносят над бокалом вина или виноградного сока. В тексте Кидуша упоминаются два важнейших события: Сотворение мира и исход евреев из Египетского рабства.

Кидуш произносит хозяин дома или один из мужчин. Присутствующие внимательно слушают и отвечают «амен» на все благословения. Вечерний Кидуш положено делать стоя.

«Совершающему Кидуш обещано долголетие» («Пиркей-де-раби Элиэзер»).

В Кидуше семьдесят слов — в соответствии с числовым значением ивритского слова «Яин» («Вино»), которое также составляет семьдесят.

Омовение рук и благословение на субботние халы

После Кидуша говорят благословение на субботние халы. На стол кладут две халы — в память о двойной порции мана (чудесного хлеба, который посылал евреям Всевышний), выпадавшей накануне субботы в те времена, когда евреи странствовали по пустыне. Халы принято накрывать салфеткой — чтобы во время Кидуша халы не обиделись, «увидев», что им предпочли вино. Второе объяснение: ман, выпадавший в пустыне, был словно упакован в два слоя небесной росы сверху и снизу — точно так же мы кладем халы на скатерть и накрываем сверху салфеткой.

Перед благословением на халы следует совершить омовение рук. Берут кружку с водой и трижды поливают на каждую руку в таком порядке: правая-левая, правая-левая, правая-левая. После этого вытирают руки полотенцем и произносят благословение на омовение рук:

Барух ата Адо-най Эло-hэйну мэлэх hаолам ашэр кидшану бэмицвотав вэцивану аль нетилат ядаим!
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам омовение рук!

После этого нельзя разговаривать до того момента,как будет произнесено благословение на хлеб и съеден первый кусочек халы. Когда все собираются за столом, глава семьи берет халы и произносит на них следующее благословение:

Барух ата Адо-най Эло-hэйну мэлэх hаолам hамоци лэхэм мин hаарэц!
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, выводящий хлеб из земли!

Затем глава семьи отламывает халу, обмакивает ее в соль и раздает кусочки халы всем присутствующим. Теперь субботнюю трапезу можно начинать!

После трапезы читают благодарственную молитву «Биркат Амазон»

Тора предписывает нам в Субботу получать наслаждение от вкусной еды и питья. Мудрецы установили три субботние трапезы: первую совершают в пятницу вечером, вторую в субботу днем, третью – ближе к вечеру. Субботняя еда должна быть особенно вкусной и красивой. Во время трапезы принято произносить слова Торы и петь субботние песни.

Какие молитвы говорят перед едой?

Кто может мне написать молитву, которую говорят перед едой (Brachot). Русскими буквами на иврите.

Спасибо!
Гольдштейн Оксана, Берлин

Отвечает рав Бенцион Зильбер

По поручению рава Бен-Циона Зильбера посылаем Вам текст благословений (брахот), которые произносят перед едой, набранный русскими буквами.

Перед тем, как есть хлеб, омывают руки (льют из ковшика 2 раза на правую и 2 раза на левую) и говорят: БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ АШЕР КИДШОНУ БЭ-МИЦВОСОВ ВЭ-ЦИВОНУ АЛЬ НЭТИЛАС ЙОДОИМ (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Освятивший нас Своими заповедями и давший нам повеление об омовении рук).

Перед тем, как есть хлеб: БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ А-МОЙЦИ ЛЭХЕМ МИН А-ОРЕЦ (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Взрастивший хлеб из земли).

Перед тем, как есть пищу, приготовленную из пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы (по мнению многих, также из риса), кроме хлеба: БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ МИНЭЙ МЭЗОНОЙС (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Сотворивший разнообразные виды пищи, которые насыщают).

Читайте так же:  Молитва зевсу текст

Перед тем, как пить виноградное вино или виноградный сок: БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-ГОФЕН (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Сотворивший плод виноградной лозы).

Перед тем как есть фрукты, которые растут на дереве (включая, например, вишню): БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-ЭЦ (…Сотворивший плод дерева).

Перед тем, как есть плоды земли (овощи и всё, что растёт на земле, включая, например, ананасы, а также бананы, т.к. банан не считается деревом, а значит, его плоды – плоды земли): БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-АДОМО (…Сотворивший плод земли).

Перед тем, как есть другие виды пищи или пить другие напитки (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, воду и т.д.): БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ ШЭ-А-КОЛЬ НИ h ЙА БИ-ДВОРОЙ (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, по Чьему слову возникло всё).

Молитва после еды (Биркат амазон)

Из свода законов “Кицур Шулхан Арух”

1. Сказано в Торе: “И будешь есть, и насытишься, и благословишь Г-спода, Б-га твоего, за прекрасную страну, которую Он дал тебе” (Дварим, 8:10). Слова эти – основа закона, предписывающего нам произносить благодарственную молитву после еды – “Биркат амазон”. Мудрецы установили, что человек должен читать “Биркат амазон” каждый раз, когда он съел минимум казаит (27 г) хлеба. Если он съел хлеба меньше, чем казаит, но насытился, так как вместе с хлебом ел другую пищу (например, мясо или рыбу), читать “Биркат амазон” все же не нужно (но надо произнести заключительное благословение, соответствующее тому виду пищи, которую он ел с хлебом).

2. Не убирают со стола хлеб и скатерть, пока не прочли “Биркат амазон”. Хлеб, лежащий на столе во время чтения “Биркат амазон”, указывает на изобилие в доме: здесь ели хлеб, и он еще остался. Это гарантирует изобилие в будущем, притягивая благословение Всевышнего, которое не осеняет пустое место.

3. Перед чтением “Биркат амазон” в будни принято убирать со стола ножи или прикрывать их. Стол подобен храмовому жертвеннику, который, согласно указанию Торы, строят только из неотесанных камней (Шмот, 20:22). Смысл этого объясняет Талмуд: железо укорачивает жизнь человека, а жертвенник создан для того, чтобы ее продлевать; поэтому безнравственно использовать то, что укорачивает жизнь человека, для строительства того, что ее продлевает.

И сказали мудрецы наши: “В те времена, когда существовал Храм, жертвенник искупал грехи человека; сейчас же искупает грехи человека стол, за которым он ест” (при условии, что он ест ради служения Всевышнему, как было сказано выше, 31:2). Кроме того, стол служит для исполнения важной заповеди гостеприимства, благодаря которой Шхина осеняет еврейский дом.

В субботу и праздники ножи можно оставить на столе. Железо – это выражение мощи Эйсава, согласно полученному им благословению от отца его, Ицхака: “Мечом твоим ты будешь жить” (Брейшит, 27:40). Но в субботу и праздники сила Эйсава, который ненавидит Яакова, ослабевает, и потому железо уже не представляет угрозы.

4. “Биркат амазон” не читают стоя или во время ходьбы, а только сидя и на том месте, где ели.

5. Прежде, чем приступить к чтению “Биркат амазон”, надевают шляпу и пиджак, тем самым подчеркивая важность этой заповеди. Принято также подпоясываться пояском (гартлом). Читают не торопясь, осмысливая значение слов, с чувством благоговейного страха пред Всевышним.

Читая “Биркат амазон”, нельзя одновременно заниматься какой бы то ни было работой.

6. Первое из четырех благословений, входящих в “Биркат амазон, составил Моше-рабейну, второе – Йеошуа бин Нун после того, как евреи вступили в Эрец-Исраэль, третье – Давид и Шломо. Посреди каждого из этих трех благословений, входящих в “Биркат амазон”, нельзя прерываться даже для того, чтобы ответить на “Кадиш”, “Барху” и “Кдушу”. Четвертое благословение добавили во II в. н. э. мудрецы Мишны.

7. В заключительной части “Биркат амазон” слова “Милосердный – Он благословит отца моего. и мать мою” произносят все: и сам хозяин, и гости, и даже тот, у кого нет родителей, – так как, согласно Каббале, это фраза имеет также такой скрытый смысл, который относится ко всем евреям в равной степени.

8. У хасидов принято начинать этот отрывок с упоминания “ребе”: “Милосердный, Он благословит нашего господина, наставника и учителя. ” и т. д.

9. Все присутствующие за столом, читая “Биркат амазон”, должны заканчивать каждое благословение чуть раньше ведущего, чтобы ответить ему “амен”. Однако в последнем благословении не принято отвечать “амен” ни после слов: “. И да не лишит Он нас всех благ Своих вовеки”, ни в заключение всех фраз, начинающихся: “Милосердный – Он. “.

10. “Биркат амазон” можно произносить все время, пока чувствуешь сытость после еды. Но поскольку это ощущение у разных людей различно, не следует читать “Биркат амазон” позже, чем через час с четвертью после еды. Если после основной трапезы долго сидят за десертом, это считается продолжением все той же трапезы (хотя лучше десерт не затягивать).

11. “Биркат амазон” надо читать на том же месте, где ели; если встали и ушли, то для прочтения “Биркат амазон” следует вернуться. Однако если это правило нарушили и ушли так далеко, что для возвращения на то же место потребуется больше времени, чем допустимый перерыв между едой и чтением “Биркат амазон”, разрешается его прочитать там, где находятся в этот момент.

12. Если в комнате присутствует нееврей, в заключительной части “Биркат амазон” после слов “Он благословит всех нас. ” добавляют “сынов завета”.

Общие правила произнесения благословений

1. Все благословения начинаются одинаково: “Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной. “, но окончание каждый раз иное. Поэтому прежде, чем начать благословение, следует ясно осознавать, по какому поводу оно произносится: поскольку имя Всевышнего нельзя произносить просто так, без причины, то в тот момент, когда его произносят, надо точно знать, каково окончание благословения. Все слова благословения надлежит произносить четко, сосредоточившись на их значении. Кроме того, во время произнесения благословения, нельзя отвлекаться ничем посторонним.

Читайте так же:  Какие молитвы читать вечером перед исповедью

2. Тора говорит: “Г-спода, Б-га твоего бойся” (Дварим, 6:13), “Благоговей перед именем почитаемым и грозным” (Дварим, 28:58). Наши мудрецы объясняют, что эти слова относятся не только к особо священным именам Всевышнего, упоминаемым в Торе, но и к эпитетам, которые применяют к Его именам, – таким, как Великий, Всемогущий, Всесущий, Милосердный, Долготерпеливый и т. п., – даже к тем словам, которыми называют Его на других языках (как, например, “Б-г” – на русском языке). Ни в коем случае нельзя клясться именем Б-га и тем более проклинать им другого человека – даже иносказательно. Нельзя писать имена Б-га полностью, так как неисключено, что в конце концов этот лист будет выброшен, и тем самым имени Б-га будет нанесено оскорбление. Поэтому, когда это действительно необходимо, имена Б-га следует писать сокращенно. Нельзя сплевывать после произнесения имени Всевышнего; если во рту много слюны, от нее надо освободиться заранее – лучше не непосредственно перед тем, как произнести имя Всевышнего. (То же относится к другому, но сходному случаю: если необходимо сплюнуть, это надлежит сделать перед тем, как поцеловать священную книгу, но никак не после того.)

3. Следует весьма строго следить за тем, чтобы не произносить благословение без надобности – то есть тогда, когда это не предписано Алахой. Если все же это произошло, нужно немедленно добавить: “Благословенно имя славного царства Его во веки веков!”. В случае, если человек начал благословение “Благословен Ты, Г-сподь. ” и вспомнил, что благословения произносить не надо, следует закончить так: “. научи меня законам Своим!”, чтобы получился стих из книги Теилим (119:12).

Тем не менее, при обучении малолетних детей благословениям, разрешается полностью произносить и имя Всевышнего, и Его царский титул.

4. Алаха запрещает произносить благословения “на всякий случай”. Например, забыв, произнесли благословение перед едой или после нее, или сомневаясь, соответствующее ли благословение произнес, не следует прочитывать его, чтобы избавиться от сомнений.

5. Еще царь Давид постановил, что каждый еврей должен в течение дня произнести не менее 100 благословений. Тот, кто молится все три молитвы дня в “миньяне”, отвечает “амен” во всех местах, где это надлежит делать (потому что “амен” на благословение, произносимое во время общественной молитвы, засчитывается как произнесение этого благословения), читает “Биркат амазон” после еды и “Шма” перед сном, набирает 100 благословений без труда. В субботу и праздники, когда в молитвах благословений меньше, их количество можно восполнить соответствующими благословениями перед употреблением в пищу фруктов. В Йом-Кипур это можно сделать, нюхая благовония и произнося перед этим соответствующие благословения.

6. Слыша, как произносит благословение другой еврей, нужно после упоминания имени Всевышнего ответить: “Благословен Он, и благословенно имя Его!”, а после его завершения – “амен”, что значит: “истинно!”. Этим словом слушатель выражает свое убеждение в истинности услышанного благословения.

7. Слово “амен” надлежит произносить отчетливо, не глотая гласных, не раньше завершения благословения, но сразу после его окончания. “Амен” произносят даже тогда, когда не слышали начала благословения и даже когда вообще не слышали слова благословения, но точно известно, какое именно благословение произнесено. При этом “амен” не должно быть более громким, чем произнесенное перед тем благословение, так как сказано (Теилим, 34:4): “Хвалите Г-спода со мною, и возвеличим имя Его вместе!”.

8. Самому себе не отвечают “амен” (за исключением окончания третьего благословения в “Биркат амазон”: “. восстанавливающий по милости Своей Иерусалим! Амен!”). Даже если заканчивают благословение одновременно с хазаном, “амен” не говорят. Однако если молящийся произносил одно благословение, а хазан – другое, “амен” говорят. Исключение составляют окончания благословений “Иштабах” в утренней молитве, “. жизнь всех миров” и “Дай нам. ” в вечерней молитве и “. охраняющий народ Свой Израиль вечно”, а также окончание “Алеля” (“. Владыка, прославляемый в гимнах”) – тот, кто заканчивает одновременно с хазаном, отвечает “амен”.

Молитва после еды иудаизм

Банальный вопрос: зачем молиться?
Это разговор с Богом, общение, слова благодарности, просьбы.
Но самое первое: если ты не молишься, это то же самое, что не думаешь.
Всё что мы знаем – мы когда-то об этом думали. То, о чём мы не думали, для нас не существует. Поэтому молитва приводит в порядок наши мысли о Творце.

Здесь приведён далеко не полный список молитв, но и это может показаться слишком много. Всё верно. Как одежда есть на всякий случай и разную одежду одевают по разному случаю, так и молитвы комбинируются на все случаи жизни. Некоторые молитвы принято читать утром, некоторые после еды, некоторые перед чтением Торы, некоторые на свадьбах, а некоторые на похоронах.

Кто-то скептически относится к заранее составленным молитвам, придавая больше значения индивидуальным спонтанным отношениям с Богом. “Если я читаю с бумажки, это неискренне”.
Но секрет в том, что постепенно, со временем, молитвы входят внутрь, и становятся теперь искренними.

Молиться можно и нужно как вместе, так и одному. Судя по Писанию, Бог рассматривает людей не только с индивидуальной стороны, но придаёт большое значение народу, общине, единству.
Молитвы от Моше, от царя Давида, от раввинов подают нам пример и объединяют всех людей всех времён и поколений к одним целям.

И ещё. По транслитерации этого сидура удобно учиться читать на иврите (справа налево)!

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Религиозное благочестие, которое Бог Отец считает чистым и безупречным, заключается в следующем:
заботиться о сиротах и вдовах в их бедах
и оберегать себя от пагубного влияния мира.
(посланник Яаков 1:27)

Молитва после еды иудаизм
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here