Молитва общая всем Святым

Детально: молитва общая всем святым - специально для Вас.

Молитва общая всем Святым

Б о́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Ин тропарь, глас 2:

А по́столи му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о нас Того́, я́ко бла́га, моли́те, мо́лимся, спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

И́ же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, я́ко багряни́цею и ви́ссом, кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, те́ми вопие́м Ти, Христе́ Бо́же: лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, мир жи́тельству Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

А по́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты, Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стину, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Ин кондак, глас 8:

Я́ ко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, Богоно́сныя му́ченики; тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Б о́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от А́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех и ( имя святого ) воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

О преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К вам, о святи́и вси и ( имя святого ), я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О , святы́й уго́дниче Бо́жий ( имярек ), по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем вас, апо́столи, му́ченицы, проро́цы и вси святи́и, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Молитвы в различных житейских ситуациях

Из Святого Евангелия

Сам Господь говорит нам со страниц Евангельских:

«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матф. 21:22).

«. все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получи­те, и будет вам» (Марк 11:24).

«Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Иоан. 15:7).

«. о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и полу­чите, чтобы радость ваша была совершенна» (Иоан. 16:23-24).

Молитвы всем святым

Молитва первая
Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Читайте так же:  Молитва на разрешение жилищного вопроса

Молитва вторая
О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья
К вам, о святии вси и (имя святого), яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая
О, святый угодниче Божий (имярек), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва Всем святым, от века Богу благоугодившим

Тропарь, глас 4 *

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Кровью пострадавших во всем мире мучеников Твоих как порфирою и виссоном облеченная, их устами Церковь Твоя к Тебе взывает, Христе Боже: «Милости Твои людям Твоим ниспошли, мир народу Твоему даруй и душам нашим великую милость!»

Кондак, глас 8 *

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти Го́споди богоно́сныя му́ченики./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́,// жи́тельство Твое́, Богоро́дицею соблюди́ Многоми́лостиве.

Перевод: Как первые плоды природы Насадителю всего творения вселенная приносит, Тебе, Господи, Богоносных мучеников. Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

Молитва 1-я **

К вам, о святи́и вси, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

Бо́же Святы́й и на святы́х почива́яй, Трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от Ангел воспева́емый и на земли́ от челове́к во святы́х свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом кому́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы у́бо апо́столы, Овы же проро́ки, Овы же благове́стники, о́вы же па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующу вся во всех, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными доброде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и о́браз нам до́брых подвиго́в свои́х оста́вивше, в ра́дости к Тебе́ преше́дшии, гото́ви су́ще, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти! Сих святы́х всех воспомина́юще и их богоуго́дное житие́ похваля́юще, Тебе́ Сама́го в них де́йствовавшаго восхваля́ем, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́рующе, приле́жно мо́лим Тя, Свя́те Святы́х: даждь нам гре́шным после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́лящим Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы Небесным Силам Бесплотным

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

^ Молитва всем святым и Бесплотным Небесным Силам 1

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от А́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый: да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы Апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи.
Т ебе́ Самому́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́ нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти.
С их святы́х всех воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитвы для семейного благополучия и любви

Перевод: Боже святой и во святых почивающий, трисвятой песнью на небесах Ангелами воспеваемый, на земле людьми во святых Твоих церквях славимый, давший Святым Твоим Духом благодать, каждому по мере дарования Христова, и ею поставивший Церкви Твоей святой Апостолов, пророков, благовестников, пастырей и учителей.
У Тебя Самого, действующему всем во всех, есть множество святых в каждом роде, различными добродетелями благоугодивших Тебе, и оставивших нам пример добрых подвигов ради Тебя, в вечное блаженство перешедших и готовых помогать нам в борьбе с напастями, которыми сами искушаемы были.
Этих святых всех вспоминая, и их богоугодное славя житие, Тебя Самого, через них действовавшего, восхваляю, и веруя, что их добродетели – Твои дарования, прилежно молю Тебя, Святой святых, дай мне грешному последовать их учению, наиболее же Твоей вседеятельной благодатью удостоиться с ними небесной славы и восславить пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.

^ Молитва всем чинам Ангельским 1

Вси святи́и Небе́сные Безпло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ си́лы сокруша́ть все зло и стра́сти под но́ги мои́.
С вяти́и Безпло́тные Серафи́мы, удосто́йте меня́ име́ть пламене́ющее се́рдце к Бо́гу.
С вяти́и Безпло́тные Херуви́мы, удосто́йте меня́ име́ть прему́дрость для сла́вы Бо́жией.
С вяти́и Безпло́тные Престо́лы, удосто́йте меня́ различа́ть и́стину от непра́вды.
С вяти́и Безпло́тные Го́сподства, удосто́йте меня́ госпо́дствовать над страстя́ми, что́бы дух поработи́л плоть.
С вяти́и Безпло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ име́ть му́жество в исполне́нии во́ли Бо́жией.
С вяти́и Безпло́тные Вла́сти, удосто́йте меня́ име́ть си́лу побе́ды над злом.
С вяти́и Безпло́тные Нача́ла, удосто́йте меня́ служи́ть Го́споду Бо́гу в непоро́чности се́рдца и дел рук мои́х.
С вяти́и Безпло́тные Арха́нгелы, удосто́йте меня́ исполня́ть во́лю Го́спода на́шего на́шего Иису́са Христа́.
С вяти́и Безпло́тные А́нгелы, удосто́йте меня́ руково́дствоваться за́поведями Бо́жиими во все дни жи́зни мое́й. Ами́нь

Перевод: Все святые Небесные бесплотные Силы, удостойте меня силы сокрушать все зло и страсти под ноги мои.
Святые бесплотные Серафимы, удостойте меня иметь сердце, пламенеющее к Богу.
Святые бесплотные Херувимы, удостойте меня иметь премудрость к славе Божией.
Святые бесплотные Престолы, удостойте меня отличать истину от неправды.
Святые бесплотные Господства, удостойте меня господствовать над страстями, чтобы дух поработил во мне плоть.
Святые бесплотные Силы, удостойте меня иметь мужество в исполнении воли Божией.
Святые бесплотные Власти, удостойте меня иметь власть для победы над злом.
Святые бесплотные Начальства, удостойте меня служить Господу Богу в непорочности сердца и дел рук моих.
Святые бесплотные Архангелы, удостойте меня исполнять волю Господа нашего Иисуса Христа.
Святые бесплотные Ангелы, удостойте меня руководствоваться заповедями Божиими во все дни жизни моей. Аминь.

^ Молитва с прошениями к каждому из Архангелов соответственно их служению 2

1. Святы́й Арха́нгеле Михаи́ле, победи́телю, победи́ стра́сти моя́.
2. Святы́й Арха́нгеле Гаврии́ле, ве́стниче Бо́жий, возвести́ мне́ ча́с сме́ртный.
3. Святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле, цели́телю, исцели́ мя́ от боле́зни душе́вныя и теле́сныя.
4. Святы́й Арха́нгеле Урии́ле, просвети́телю, просвети́ моя́ чу́вства душе́вныя и теле́сныя.
5. Святы́й Арха́нгеле Иегудии́ле, прославителю, просла́ви мя́ до́брыми дела́ми.
6. Святы́й Арха́нгеле Селафии́ле, моли́твенниче, моли́ Бо́га о мне́, гре́шнем.
7. Святы́й Арха́нгеле Варахии́ле, благословителю, благослови́ мя́, гре́шнаго, всю́ жи́знь провожда́ти в душе́вном спасе́нии.
8. Святы́й А́нгеле Бо́жий, Храни́телю мо́й, сохрани́ ду́шу мою́ гре́шную.
9. О Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, вся́ Небе́сныя Си́лы святы́х А́нгел и Арха́нгел и вси́ святи́и, поми́луйте мя́, помози́те мне́ в жи́зни се́й, во исхо́де души́ моея́ и в Бу́дущем Ве́це. Ами́нь.

^ Молитва ко Ангелу-Хранителю

^ Молитва 2-я ко Ангелу-Хранителю 3

Ангеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небесе́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Перевод: Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне с небес от Бога на сохранение, усердно молю тебя: ты меня ныне просвети, и от всякого зла сохрани, к доброму делу наставь и на путь спасения направь. Аминь.

^ Молитва Архистратигу Божию Михаилу

(6/19 сентября и 8/21 ноября)

^ Молитва 2-я Архистратигу Божию Михаилу 4

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Перевод: О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.

^ Молитва Архангелу Гавриилу 5

(26 марта/8 апреля, а также 13/26 июля и 8/21 ноября)

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

О, святы́й вели́кий Арха́нгеле Гаврии́ле, Бо́жию Престо́лу предстоя́й и озаре́нием от Боже́ственнаго све́та осия́нный, ве́дением же непостижи́мых та́ин о преве́чней прему́дрости Его́ просвеще́нный! Всеусе́рдно молю́ тя, наста́ви мя к покая́нию от злых дел и ко утвержде́нию в ве́ре мое́й, укрепи́ и огради́ ду́шу мою́ от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в мои́х.
О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник мне яви́ся, да непреста́нно сла́влю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Николай Чудотворец молитвы о любви

^ Молитва 2-я Архангелу Гавриилу 6

О, святы́й Арха́нгеле Гаврии́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя, наста́ви нас, раб Бо́жиих (имена), к покая́нию от злы́х дел и ко утвержде́нию в ве́ре на́шей, укрепи́ и огради́ ду́ши на́ша от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в на́ших. О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгелe! He пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник нам яви́ся, да непреста́нно сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святой Архангел Гавриил! Со всем усердием молим тебя: направь нас, рабов Божиих (имена), к покаянию от злых дел и к утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наши от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего об отпущении грехов наших. О святой великий Гавриил Архангел! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке нынешнем и будущем, но всегда помощником нам являйся, дабы мы непрестанно славили власть Отца и Сына и Святого Духа и твою покровительство во веки веков.

^ Молитва Архангелу Рафаилу 7

(8/21 ноября)

О, святы́й вели́кий Арха́нгеле Рафаи́ле, Престо́лу Бо́жию предстоя́й! Ты благода́тию, от всемогу́щаго Врача́ душ и теле́с на́ших тебе́ да́нною, пра́веднаго му́жа Тови́та от слепоты́ теле́сныя исцели́л еси́, и сы́на его́, Тови́ю, спутеше́ствуя ему́, от зла́го ду́ха сохрани́л еси́. Всеусе́рдно молю́ тя, бу́ди мне путеводи́тель в жи́зни мое́й, сохрани́ от всех ви́димых и неви́димых враг, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни моя́, упра́ви жизнь мою́ к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых дел. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́, и сподо́би в зде́шней и бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва Архангелу Варахиилу, покровителю благочестивых семейств 5

О, вели́кий Архистрати́же Бо́жий Арха́нгеле Варахии́ле! Предстоя́ престо́лу Бо́жию и отто́ле принося́ благослове́ния Бо́жии в до́мы ве́рных ра́б Бо́жиих, испроси́ у Го́спода Бо́га милосе́рдия и благослове́ния на до́мы на́ша, да благослови́т Госпо́дь Бо́г на́с и умно́жит изоби́лие плодо́в земны́х, и пода́ст на́м здра́вие и спасе́ние, во все́м благо́е поспеше́ние, и на враго́в побе́ду и одоле́ние, и сохрани́т на́с на мно́гая ле́та, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Молитвы всем святым

Молитвы всем святым

Боже Святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе, Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в немже сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми, грешному, последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Похожие главы из других книг

КАНОНИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ К СВЯТЫМ

КАНОНИЧЕСКИЕ МОЛИТВЫ К СВЯТЫМ Молитвы к святой блаженной Матроне Московской О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим

Молитвы святым

Молитвы святым О подражании Христу [. ] Когда начались первые гонения на веру Христову, отряд римских воинов вез в столицу человека, обреченного на казнь. Этого человека звали Игнатий, и был он одним из первых епископов Антиохии, города в Сирии. Ученик апостолов, он лично

Празднование Всем святым

Празднование Всем святым Первое воскресение после Пятидесятницы посвящено празднованию Всем святым Церкви. Отчего Церковь избрала именно этот день для празднования Всем святым? Потому что этот праздник можно назвать завершением празднования Сошествия Святого Духа на

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования

Глава 6 Акафист Всем Святым, читаемый пред иконой мученика Уара Египетского

Глава 6 Акафист Всем Святым, читаемый пред иконой мученика Уара Египетского Акафист самому мученику Уару пока еще не написан. Перед его иконой обычно читают Канон или же акафист Всем Святым. Читается также Акафист покаянный жен, погубивших младенцев во чреве

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ Молитва празднуемому Святому О СВЯТЫЙ и богоносне отче наш (имя), от младенства возлюбивый Христа паче всякаго инаго блага и всякия иныя красоты, и с великим плачем взыскавый Сего в житии Твоем, воистину обрел еси нетленный венец жизни вечныя, и ныне,

Молитва всем святым и Безплотным Небесным силам (8/21 ноября)

Молитва всем святым и Безплотным Небесным силам (8/21 ноября) Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва для наставления на истинный путь всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования

Читайте так же:  Молитва от пьянства мужа читать

Молитвы всем святым в земле Российской просиявшим

Молитвы всем святым в земле Российской просиявшим МолитваО, преславнии и всехвальнии угодницы Божии, вси святии ведомыя и неведомыя в земле Российстей просиявшии! К вам, яко к теплым ходатаям и предстателям нашим, с любовию прибегаем и смиренно молимся: умолите Господа

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви

Молитва всем святым и ангелам

Молитва всем святым и ангелам Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Акафист всем святым, в земле Российской просиявшим

Акафист всем святым, в земле Российской просиявшим

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам Боже святой и во Святых почивающий, трисвятой песнью на небесах Ангелами воспеваемый, на земле людьми во святых Твоих Церквях славимый, давший Святым Твоим Духом благодать, каждому по мере дарования Христова, и ею

Молитвы Святым Архангелам

Молитвы Святым Архангелам Молитвы Архангелам и небесным силам на каждый день

Молитвы святым отцам (на соборы)

Молитвы святым отцам (на соборы) Тропарь, глас 8Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша основавый, и теми ко истинней вере вся ны наставивый: Многоблагоутробне, слава Тебе.Кондак, глас тойжеАпостол проповедание, и отец догматы, Церкве едину веру

Молитва ко всем святым, земли Российской просиявшим

Молитва ко всем святым, земли Российской просиявшим О всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне в

Молитвы всем святым

Становление православия связано с христианами, посвятившими свое пребывание на земле исполнению божественных законов, заповедей Христа, почитанию Бога, служению людям. Стойкостью в вере, бескорыстием, преодолением греховности они заслужили Божественную Благодать и почетное звание православных святых.

Кого причисляют к святым

Все люди одинаково рождаются и умирают. Они наделены умением мыслить и чувствовать, радоваться и огорчаться, надеяться и разочаровываться, их окружают соблазны и искушения. Но отношения к нравственным нормам, духовной жизни у каждого человека свои.

Святыми не рождаются, ими становятся. К святым причисляют тех, кто живет праведно, духовно, согласно заповедям Христовым. Стремясь к духовному совершенству, они контролируют свои мысли, чувства, желания, не поддаются низменным соблазнам, преодолевают зависть и злость.

Таких людей считают освященными или избранными Богом. Это означает, что Бог через них воздействует на мир, совершенствуя его. Миссия святых заключается в праведности своей жизни, являющей Бога. Они своим примером любви к Богу, истинной веры, духовности, бескорыстия вдохновляют людей на праведную жизнь.

Сострадание, правдолюбие, справедливость стремление к истине – главные постулаты жизни святых. Они просят Бога за снисхождение ко всем грехам людским, за тех, кто оступился, кому нужна помощь и духовная поддержка. Терпение, любовь, доброжелательность, снисходительность – основа их отношения к людям.

Зачем святым читают молитвы

Вопрос о том, зачем святым читают молитвы и нужно ли это делать, до сих пор актуален. Православный человек знает о том, что святые — это такие помощники и примеры для подражания, которых Господь Бог дарит нам. Они являются подарков для простых жителей, чтобы они не отчаивались, не подвергались отчаянию и грусти. Чтобы христианин знал о существовании святых и укреплял личную мечту и веру на освобождение от плохих мыслей и лучшую жизнь, которую подготовил нам Господь. Они — некие стражи, военные начальники воинства Господа, которым можно доверять, а святые взамен помогают нам победить в сражении с грехами, идти ко Спасению.

Господу христианин молится с определенными словами о спасении, которые все знают. Но мы никогда святым не молимся о спасении, так как это дело рук Господа. Только к Божией Матери мы молимся со словами «спаси». Святым нужно читать молитвы с просьбой помочь нам. Существует важный элемент: призывая святых молитвой, православные просят помочь не их, они шлют свою просьбу о том, чтобы они помолились Богу о нашем спасении. А Он, в свою очередь, помогает молитвой.

Как нужно молиться святым

Многие, не разбирающие в православной теме, не понимают, зачем святым читают молитвы, ведь есть же Иисус Христос. Люди уже долгое время почитают святых, это является традицией для них. Помощь святых, которые молятся за нас, очень действенна, ее многие замечают. Но если человек молится без веры в силу Бога и надежды, то Господь не сможет ему ничем помочь, а также если у него есть большое количество грехов. Но в остальных случаях Он помогает нам, исполняет просьбы мирных людей. Поэтому мы чаще всего пытаемся найти сомолитвенников, наставников Господа для различных нужд. Господь каждому святому дает силу милосердия для помощи людям. Ведь какое количество девушек начинают носить почетный статус матери после стольких лет борьбы с бесплодием? Очень много людей исцеляет и лечит Господь от различных недугов по молитвам святого (в т.ч. молитвы перед родами и молитвы на успех медицинской операции). Невозможно назвать точное количество всех добрых деяний, которые свершились, благодаря молитвам святого Николая Чудотворца.

Что просить в молитвах святым

Для начала нужно точно знать, о чем он будет просить святого, о чем молить Бога о нас. Также нельзя думать, что молитва — это заговор и что после прочтения ее сразу станет все хорошо: перестанет болеть голова, несчастная девушка сегодня же найдет долгожданного суженого и так далее. Только Господь Бог решает и знает, когда выполнить просьбу человека. Затем нужно обязательно обратиться к духовнику и попросить у него благословение, потому что только в этом случае мольба будет проходить лучше. Эффективнее всего будет, если вы отслужите молебен какому-то святому, который потом будет обращаться к Богу с просьбами. Ни в коем случае нельзя просить отслужить для становления материального благополучия, ведь если бы Бог исполнял такие молитвы, все священнослужители давно бы стали самыми зажиточными и успешными людьми. В конце следует сказать, что молиться святым обязательно нужно, это не бывает лишним!

Читайте так же:  Молитва Святая Матронушка

Молитвы святым

Слушать молитвы всем святым

Молитва первая

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитва вторая

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья

К вам, о святии вси и (имя святого), яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая

О, святый угодниче Божий (имярек), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да из-бавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Святые на Руси

Нельзя сказать, сколько святых было всего. Не всегда узнавали о тех, кто посвящал свою жизнь Богу. В их числе были мученики, убитые на поле боя, умершие в тюремных застенках, несправедливо осужденные в тяжелые времена. Более пяти тысяч имен святых считаются признанными церковью, но это количество тоже условно.

Первыми святыми были сыновья киевского князя Владимира Крестителя Борис и Глеб. По преданию их погубил нанятый их братом Святополком преступник. Их почитают святыми за то, что они смирились перед угрозой смерти, отказались от защиты посредством оружия.

В православии есть традиция — спустя неделю после Троицы отмечать праздник «Неделю всех святых», когда поминают всех приближенных к Богу. Неделей на старорусском языке называлось воскресенье.

Когда и каким образом человека объявляют святым

В Русской церкви названы три условия причисления к категории святых:

 1. Благочестивая жизнь;
 2. Признание и уважение народом;
 3. Творение чуда при обращении к его имени.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Человека признают святым спустя десятилетия после его кончины. Для этой процедуры создается специальная комиссия, рассматривающая соответствие условий, свидетельствующих о соединении личности с Богом. Если они достоверны, Собором принимается решение о канонизации. Наступает церковное признание человека святым, разрешение обращаться к нему с молитвой.

Список великих святых

 1. Александр Невский
 2. Серафим Саровский
 3. Святитель Лука
 4. Дмитрий Донской
 5. Александр Свирский
 6. Спиридон Тримифунтский
 7. Ксения Петербургская
 8. Даниил Московский
 9. Николай Чудотворец
 10. Сергий Радонежский
 11. Анна Кашинская
 12. Иоанн Кронштадтский
 13. Елизавета Федоровна
 14. Патриарх Тихон
 15. Целитель Пантелеймон
 16. Савва Сторожевский
 17. Матрона Московская
 18. Амвросий Оптинский
 19. Константин и Елена
 20. Иоанн Предтеча
 21. Николай Японский
 22. Алексей Мечёв
 23. Владимир и Ольга
 24. Варсонофий Оптинский
 25. Патриарх Ермоген
 26. Святители Московские Алексий и Филипп
 27. Иннокентий Московский
 28. Пророки Илия и Елисей
 29. Петр и Феврония
 30. Силуан Афонский
 31. Вера, Надежда, Любовь и матерь их София
 32. Святая Мученица Татиана
 33. Иоанн Богослов
 34. Евфросиния Московская
 35. Владимир Богоявленский
 36. Соловецкие святые
 37. Русские князья-мученики
 38. Георгий Победоносец
 39. Тихон Задонский, Митрофан Воронежский
 40. Николай Сербский
Молитва общая всем Святым
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here