Молитва на благополучное разрешение от бремени

Детально: молитва на благополучное разрешение от бремени - специально для Вас.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва для сдачи квартиры в найм

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Похожие главы из других книг

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Вопрос: Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Что писать перед именем?Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово

Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин?

Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Хотя церковные каноны разрешают от поста только серьезно больных (Апостольские правила. 69-е прав.), однако в практике беременным женщинам благословляется вкушать ту пищу,

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово «непраздная». «Горе же непраздным и доящым в тыя дни» (Мф. 24: 19; Мк. 13: 17)Одно из значений слова

Молитва для беременных женщин

Молитва для беременных женщин Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! к Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренныя разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростью сотворив наше тело из земли и вдохнув в

Молитва о разрешении от бремени

Молитва о разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в

Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки

Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки 21. И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его “И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей. ” “Митр. Филарет замечает, что самые

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и

Молитва к Пресвятой Богородице для беременных женщин

Молитва к Пресвятой Богородице для беременных женщин Ежедневная молитва, читаемая в продолжение беременности перед иконой Богородицы.О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине День памяти 24 ноября/7 декабряСвятая Екатерина жила в III–IV веках в Александрии. Девушка из знатной и богатой семьи, выделявшаяся умом и красотой, она не знала недостатка в женихах. Однако

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении Молитва первая О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей Пресвятой Богородице перед ее иконой «Скоропослушница» Тропарь, глас 4К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога

Читайте так же:  Молитва Серафиму Саровскому

21. Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки.

21. Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки. 21. И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.“И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей…” “Митр. Филарет замечает, что самые

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении)

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении) Молитва первая Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! K Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по собственному совету

Церковные записки о здравии и упокоении

Молебен и молитва о благополучном разрешении беременности, о родах

Рождение ребенка – величайшее чудо Божие. Супруги, их родные и знакомые, с трепетом ждут появления на свет маленького человека. Особенно волнуется будущая мать, которая носит в себе новую жизнь, ведь период беременности и родов для женщин всегда связан с множеством рисков.

Чтобы роды были благополучными

Замечено, что то, насколько благополучно проходят роды, зависит не только от физического здоровья женщины и младенца, но и от духовного состояния будущей матери. Стрессы, раздражительность, гневливость, гордость и другие пороки расстраивают сердце женщины и негативно отзываются на течении беременности. Православная Церковь советует в этот период чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться. Свободное от домашних дел и посещения храма время посвятить чтению духовных книг, слушанию классической или церковной музыки, вязанию или шитью для будущего младенца, молитвам Пресвятой Богородице и Господу нашему Иисусу Христу.

К своей личной молитве можно добавить церковное поминовение, особенно в случае угроз здоровью матери и ребенка, в опасениях перед предстоящими родами. Для этого передают записки в православный храм на Божественную Литургию, заказывают сорокоуст о здравии или просительный молебен. Молитвы о благополучной беременности и родах, по традиции, обращают к Божией Матери, а также святым – покровителям матерей и детей. На молебнах и других Богослужениях желательно присутствовать самой беременной (если позволяет здоровье) или ее мужу, родителям, родным.

Если же нет никакой возможности выбраться в храм, Вы хотите заказать молебен в нескольких храмах одновременно или в каком-то очень отдаленном от места жительства храме и монастыре, воспользуйтесь услугой «заказать молебен онлайн». Для этого достаточно указать имя женщины, о которой нужно молиться и святого, которому служить молебен, а также перечислить пожертвование. Перед именем женщины, по церковной традиции пишут “непраздная”, что означает “беременная”. Дома тоже нужно помолиться Пресвятой Богородице или святому, почитав акафист или молитву. Величайшую ошибку совершают те люди, которые заказывают молебен и думают, что все нужное сделали, а сами не только в храм не пойдут, но и дома не помолятся хоть кратко.

Заказывать молебен можно не только за себя, но и мужу о жене, родителям за своих дочерей, а также за подруг, родственниц – всех тех, кому нужна молитвенная помощь.

Кому молиться о благополучных родах

 • Господу Богу

Чаще всего будущие матери просят помощи у Пресвятой Богородицы перед иконами Ея:

 • «Помощница в родах»;
 • «Блаженное Чрево»;
 • «Млекопитательница»;
 • «Слово плоть бысть»;
 • «Федоровская».

А также обращаются к святым:

 • праведным Иоакиму и Анне;
 • праведным Захарии и Елисавете;
 • великомученице Екатерине;
 • великомученице Анастасии Узорешительнице;
 • великомученику и Целителю Пантелеимону;
 • преподобному Давиду Гареджийскому;
 • преподобному Стилиану Пафлагонскому;
 • преподобному Александру Свирскому;
 • блаженной Матроне Московской;
 • святителю Луке Крымскому;
 • всем святым.

Молитва беременных женщин к Пресвятой Богородице о благополучном разрешении

Молитва первая Богоматери перед иконой «Помощница в родах»

Молитва вторая Богоматери перед иконой «Помощница в родах»

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу, аще не к Тебе, всех верных утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст раждати нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровех благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоея, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся небеснаго успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Целительница»

Молитва праведным богоотцам Иоакиму и Анне

Молитва святому пророку Захарии и Елисавете

Благотворительный фонд «Правжизнь»

ОГРН 73445454523 ИНН 7714968424

Скачайте официальное
приложение 3 в 1

Православный молитвослов
+ Библия + Календарь в 1 приложении
от фонда «Правжизнь»

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Похожие главы из других книг

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Вопрос: Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Что писать перед именем?Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово

Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин?

Существует ли правило, касающееся соблюдения поста для беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Хотя церковные каноны разрешают от поста только серьезно больных (Апостольские правила. 69-е прав.), однако в практике беременным женщинам благословляется вкушать ту пищу,

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово «непраздная». «Горе же непраздным и доящым в тыя дни» (Мф. 24: 19; Мк. 13: 17)Одно из значений слова

Молитва для беременных женщин

Молитва для беременных женщин Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! к Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренныя разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростью сотворив наше тело из земли и вдохнув в

Читайте так же:  Молитва от смертной порчи

Молитва о разрешении от бремени

Молитва о разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в

Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки

Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки 21. И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его “И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей. ” “Митр. Филарет замечает, что самые

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и

Молитва к Пресвятой Богородице для беременных женщин

Молитва к Пресвятой Богородице для беременных женщин Ежедневная молитва, читаемая в продолжение беременности перед иконой Богородицы.О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине День памяти 24 ноября/7 декабряСвятая Екатерина жила в III–IV веках в Александрии. Девушка из знатной и богатой семьи, выделявшаяся умом и красотой, она не знала недостатка в женихах. Однако

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении Молитва первая О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей Пресвятой Богородице перед ее иконой «Скоропослушница» Тропарь, глас 4К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога

21. Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки.

21. Молитва Исаака о разрешении неплодства Ревекки. 21. И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.“И молился Исаак Господу о (Ревекке) жене своей…” “Митр. Филарет замечает, что самые

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении)

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении) Молитва первая Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! K Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по собственному совету

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Пресвятой Богородице перед ее иконой «Скоропослушница»

К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся, Тебе бо ради раби Твои в нужду готовую помощницу имамы.

В мори житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, всеблагая Скоропослушнице.

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатый милости Твоя и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоей, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу, и различными образы страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временный и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий; и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Похожие главы из других книг

Следует ли крестить младенцев и детей?

Следует ли крестить младенцев и детей? Лишь при условии рождения свыше новообращенные могут присоединиться к Церкви. Предшествующее этому обращение показывает их готовность к крещению и членству в Церкви. Принятие в члены Церкви следует за «рождением свыше», а не за

Читайте так же:  Можно ли от порчи избавиться с помощью молитв

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

4. Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Вопрос: Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? Что писать перед именем?Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин?

Как правильно подавать записки о здравии беременных женщин? иеромонах Иов (Гумеров)Современному слову «беременная» в церковно-славянском языке соответствует слово «непраздная». «Горе же непраздным и доящым в тыя дни» (Мф. 24: 19; Мк. 13: 17)Одно из значений слова

Глава первая. О рождении детей

Глава первая. О рождении детей Святые Иоаким и Анна — самая бесстрастная супружеская пара— Геронда, расскажите нам что-нибудь о Святой Анне и о Святом Иоакиме, о Богоотцах. Как-то Вы уже начинали о них рассказывать. — С детского возраста я относился к Святым Богоотцам с

Молитва о разрешении от бремени

Молитва о разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в

1. Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, (брат его,) и с ним четыреста человек. И разделил (Иаков) детей Лии, Рахили и двух служанок. 2. И поставил (двух) служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади

1. Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, (брат его,) и с ним четыреста человек. И разделил (Иаков) детей Лии, Рахили и двух служанок. 2. И поставил (двух) служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади Несмотря на благодатное ободрение свыше, Иаков

38. а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей.

38. а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. (Мк. 8:9). Матфей и здесь добавляет “кроме женщин и детей”, чего нет у Марка (см. прим. к

О помощи при родах и рождении здоровых детей. Божией Матери пред Ее иконой «Помощь в родах» («Помогательница женам чады рождати»)

О помощи при родах и рождении здоровых детей. Божией Матери пред Ее иконой «Помощь в родах» («Помогательница женам чады рождати») 26 декабря (8 января)Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, прибежище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых

Об утверждении в вере, о рождении здоровых детей, об освобождении из плена и заточения, о попавших в кораблекрушение. Божией Матери пред Ее иконой «Скоропослушница»

Об утверждении в вере, о рождении здоровых детей, об освобождении из плена и заточения, о попавших в кораблекрушение. Божией Матери пред Ее иконой «Скоропослушница» О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!Призри

О благополучных родах и рождении здоровых детей, при желании иметь детей. Божией Матери пред Ее иконой «Слово плоть бысть» Албазинская

О благополучных родах и рождении здоровых детей, при желании иметь детей. Божией Матери пред Ее иконой «Слово плоть бысть» Албазинская 9(22 марта)Богородице Дево, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, Заступнице рода христианскаго!Пред чудотворною иконою Твоею

Об утверждении в вере, о рождении здоровых детей, об освобождении из плена и заточения, о попавших в кораблекрушение. Божией Матери пред Ее иконой «Скоропослушница»

Об утверждении в вере, о рождении здоровых детей, об освобождении из плена и заточения, о попавших в кораблекрушение. Божией Матери пред Ее иконой «Скоропослушница» О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!Призри

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Для обретения супруга, решения семейных проблем и зачатия здоровых детей. Молитва Святой Блаженной старице Матроне

Для обретения супруга, решения семейных проблем и зачатия здоровых детей. Молитва Святой Блаженной старице Матроне День памяти 19 апреля/2 мая Матушкой Матроной, Матронушкой именуют в России Матрону Дмитриевну Никонову, слепую старицу, жившую в Москве в первой половине XX

Молитвы о здравии детей

Молитвы о здравии детей Молитва матери по истечении сорока дней (Эту молитву должен читать священник.)Господи Боже Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное же и безсловесное словом Твоим создавый, и вся от не сущих во еже быти приведый,

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей

Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении от бремени и о рождении здоровых детей, а также о здравии младенцев и детей Пресвятой Богородице перед ее иконой «Скоропослушница» Тропарь, глас 4К Богородице притецем сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Сильная молитва матери о беременной дочери

Молитва матери о беременной дочери — сильный оберег, который способен уберечь будущую мать и ее ребенка от самых непредвиденных ситуаций на протяжении девяти месяцев беременности.

Сила молитвенного воззвания матери о беременной дочери

Согласно Библии замужняя дочь — одна плоть со своим мужем, но на все времена она остается доченькой, родной кровиночкой, за которую мать молится ежедневно. И не имеет значения, живет ли дочь рядом или за тысячи километров, материнские воззвания направлены к Всемогущему Богу, ангелы Которого работают по всей земле и на небе.

Читайте так же:  Икона благословение детей молитва

Сама по себе беременность не является болезнью, это благодать Божья, но дьявол не спит, расставляя опасные ловушки на каждом шагу. Искренняя, сильная молитва матери о беременной дочери способна поставить защиту над здоровьем молодой женщины и будущего малыша .

Господь оставил человечеству завет плодиться и размножаться (Бытие 1:28), но не все пары имеют такое благословение, порой встречаются супруги, которым Творец не даровал счастья стать родителями.

При рождении девочки любящая мать с первых дней ее появления на свет в молитвах благословляет потомство, подаренное девочкой, сея плоды будущего рода, чтобы пожать обильное потомство.

Молитва матери о здравии и желанной беременности способна разрушить стены проклятия, самые страшные диагнозы врачей о стойком бесплодии рушатся под действием силы Духа Святого и исцеляющих чудес, дарованных через прошения у святых образов.

По мере взросления девочки, девушки меняются молитвенные просьбы самого родного человека, матери. Молитвенная поддержка оберегает ребенка от рождения, особенно она сильная в тот момент, когда еще недавно маленькая доченька уже готовится сама стать мамой.

На протяжении всей жизни мама молится за своего ребенка, ее прошения меняются, расширяются. Мать вкладывает свое сердце и всю надежду на Бога в молитве:

 • о здоровье;
 • об обучении;
 • о замужестве;
 • в период беременности;
 • об удачных родах;
 • о счастливой семейной жизни;
 • о послушании детей.

Сильная молитва матери о беременной дочери

Материнские воззвания о помощи своей девочке обращены как к Святой Троице, так к святым и Богородице.

Универсальным считается воззвание, читаемое утром и вечером после «Отче наш», которое является оберегом Господа в любой жизненной ситуации.

Исполни просьбу верной рабы Твоей!

Пусть пребудет в милости твоей величайшее чадо мое любимое (Имя),

огради ее от сил темных, горя и зла, даруй благо на все дела ее!

С глубоким верованием в силу твою взываю о помощи

Смилуйся, да будет воля Твоя благословенна к (имя). Аминь.

Обращение к Божьей Матери наиболее частое, ибо Богородица сама 9 месяцев носила под Своим сердцем Дитя. И кому, как не Ей знать все переживания за своего ребенка.

Прошения к Божьей Матери имеют особую силу.

Преславная и пречистая Матерь Божия, святая заступница за род человеческий, не оставь (имя) в муках ее, с которыми рожают детей все дочери Евы. Вспомни, Благословенная, как с радостью и любовью шла ты в святой град к сестре своей Елизавете во время ее беременности, и каким счастьем стало благодатное твое посещение для матери и для младенца.

Будь милосердна к (имя), Пречистая Дева, и даруй рабе твоей (имя) благополучное разрешение от бремени, дабы дитя, покоящееся под ее сердцем, явившись на свет, поклонилось Божественному Спасителю. Великая радость, которой преисполнилось невинное сердце твое при взгляде на новорожденного Тобою Сына и Господа, будет ей усладой в муках рождения.

Спаситель, рожденный Тобой, да спасет(имя) от смерти в час разрешения, да причтет плод чрева ее к числу избранников Божьих. Услышь, Пресвятая Дева, мольбу мою, и не оставь(имя), бедную грешницу; не пристыди упования на великое Твое милосердие и осени (имя) своею благодатью. Да сподоблюсь и (имя) испытать на себе, о Великая Заступница и Исцелительница болезней, милосердие Твое. Прославляю Твою благодать, не отвергающую молитвы бедных и исцеляющую всех призывающих тебя во время скорби и болезни. На Твою милость уповаю. Аминь.

Около каждого человека стоит Ангел — Охранник, прошения к нему наделены особой надеждой о спасении и сохранении в минуты особой опасности, что пронесет на своих руках в минуты смертной опасности.

Ангеле Небесный, Отцом нашим Всемогущим ниспосланный, по воле Божьей при рабе (имя) подле идущий! Сбереги дитя мое от проделок лукавого, сохрани от людей злых, отведи беду и печаль от рабы Божьей (имя). Сопровождай ее присно на всяком пути да на тропу праведную укажи ей перстом своим святым. Не оставь ее во грехе да наставь на благочестие. Смиренно прошу тебя молиться со мною Отцу нашему Всемилостивому о защите и прощении рабы Божьей (имя). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Матронушка Московская не испытала счастья материнства, но и после смерти не один раз даровала чудо появления малыша в бездетных семьях, спасала от выкидышей во время опасных болезней.

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Роды являются хоть и природным процессом, но всегда вызывают тревогу своей непредсказуемостью, и только вера в силу молитвенного воззвания матери дает дочери уверенность в благополучном исходе.

Важно! Вера и покаяние — основные условия успешной молитвы матери о беременной дочери.

Когда и как читать молитвы о беременной дочери

Обращение к высшим святым силам не являются заклинанием или заговором.

Нет определенного правила их чтения, главное, чтобы материнские воззвания были искренними и регулярными, а также по мере возникновения тревоги в сердце.

Православным оберегом являются иконы. Святой лик Богородицы должен всегда быть рядом, и задача матери позаботиться об этом.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Совет! Иконы Богородицы «Помощница в родах», «Скоропослушница» и молитвы Божьей Матери помогут молодой женщине по прошениям матери пройти нелегкий путь беременности.

Молитва на благополучное разрешение от бремени
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here