Кафизма 15 на русском языке и с последующей молитвой

Детально: кафизма 15 на русском языке и с последующей молитвой - специально для Вас.

Псалтирь на церковно-славянском языке. Кафизма 15

Каfjсма є7i.

Ґллилyіа, Rє.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

в7. Кто2 возглаг0летъ си6лы гDни, слы6шаны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2;

G. Бlжeни хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz.

д7. Помzни2 нaсъ, гDи, во бlговолeніи людeй твои1хъ, посэти2 нaсъ сп7сeніемъ твои1мъ,

є7. Ви1дэти во блaгости и3збр†нныz тво‰, возвесели1тисz въ весeліи kзhка твоегw2, хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ.

ѕ7. Согрэши1хомъ со nтцы2 нaшими, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ:

з7. Nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ, ни помzнyша мн0жества млcти твоеS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре.

>. И# сп7сE и5хъ и4мене своегw2 рaди, сказaти си1лу свою2:

f7. И# запрети2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче: и3 °настaви° | въ бeзднэ ћкw въ пустhни.

‹. И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ.

№i. Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t ни1хъ и3збhсть.

в7i. И# вёроваша словеси2 є3гw2 и3 воспёша хвалY є3гw2.

Gi. Ўскори1ша, забhша дэлA є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2:

д7i. И# похотёша желaнію въ пустhни и3 и3скуси1ша бGа въ безв0днэй.

є7i. И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дyшы и4хъ.

ѕ7i. И# прогнёваша мwmсeа въ станY, ґарHна с™aго гDнz.

з7i. Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна и3 покры2 на с0нмищи ґвірHна:

>i. И# разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники.

f7i. И# сотвори1ша тельцA въ хwри1вэ и3 поклони1шасz и3стукaнному:

к7. И# и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе тельцA kдyщагw травY.

к7а. И# забhша бGа сп7сaющаго и5хъ, сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ,

к7в. чудесA въ земли2 хaмовэ, стр†шнаz въ м0ри чермнёмъ.

к7г. И# речE потреби1ти и5хъ, ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ сокрушeніи пред8 ни1мъ, возврати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ.

к7д. И# ўничижи1ша зeмлю желaнную, не ћша вёры словеси2 є3гw2:

к7є. И# пороптaша въ селeніихъ свои1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz.

к7ѕ. И# воздви1же рyку свою2 на нS, низложи1ти | въ пустhни,

к7з. И# низложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны6.

к7и. И# причасти1шасz веельфегHру и3 снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ:

к7f. И# раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе.

l. И# стA фінеeсъ и3 ўми1лостиви, и3 престA сёчь:

lа. И# вмэни1сz є3мY въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ до вёка.

lв. И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди:

lг. Ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 и3 рaзнствова ўстнaма свои1ма.

lд. Не потреби1ша kзhки, ±же речE гDь и5мъ.

lє. И# смэси1шасz во kзhцэхъ и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ:

lѕ. И# пораб0таша и3стук†ннымъ и4хъ, и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ.

lз. И# пожр0ша сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ бэсовHмъ,

lи. И# проліsша кр0вь непови1нную, кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей, ±же пожр0ша и3стук†ннымъ хана†нскимъ: и3 ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2

lf. И# њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ: и3 соблуди1ша въ начинaніихъ свои1хъ.

м7. И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди сво‰ и3 њмерзи2 достоsніе своE:

м7а. И# предадE | въ рyки врагHвъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ.

м7в. И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ: и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ.

м7г. Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ свои1мъ, и3 смири1шасz въ беззак0ніихъ свои1хъ.

м7д. И# ви1дэ гDь, внегдA скорбёти и5мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ:

м7є. И# помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству млcти своеS:

м7ѕ. И# дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1вшими |.

м7з. Сп7си1 ны, гDи, б9е нaшъ, и3 собери1 ны t kзы6къ, и3сповёдатисz и4мени твоемY с™0му, хвали1тисz во хвалЁ твоeй.

м7и. Бlгословeнъ гDь бGъ ї>левъ t вёка и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: бyди, бyди.

Ґллилyіа, Rѕ.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

в7. Да рекyтъ и3збaвленніи гDемъ, и5хже и3збaви и3з8 руки2 врагA,

G. И# t стрaнъ собрA и4хъ, t востHкъ и3 з†падъ, и3 сёвера и3 м0рz:

д7. Заблуди1ша въ пустhни безв0днэй, пути2 грaда nби1тельнагw не њбрэт0ша:

є7. Ѓлчуще и3 жaждуще, душA и4хъ въ ни1хъ и3счезE.

ѕ7. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ и3збaви |:

з7. И# настaви | на пyть прaвъ, вни1ти во грaдъ nби1тельный.

>. °Да и3сповёдzтсz° гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:

f7. Ћкw насhтилъ є4сть дyшу тщY, и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лни бл†гъ:

‹. Сэдsщыz во тмЁ и3 сёни смeртнэй, њков†нныz нищет0ю и3 желёзомъ,

№i. Ћкw преwгорчи1ша словесA б9іz, и3 совётъ вhшнzгw раздражи1ша.

в7i. И# смири1сz въ трудёхъ сeрдце и4хъ, и3 и3знемог0ша, и3 не бЁ помогazй.

Gi. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ сп7сE |:

д7i. И# и3зведE | и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz, и3 ќзы и4хъ растерзA.

є7i. °°Да и3сповёдzтсz°° гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:

ѕ7i. Ћкw сокруши2 вратA мBднаz, и3 верєи2 желBзныz сломи2.

з7i. Воспріsтъ | t пути2 беззак0ніz и4хъ: беззак0ній бо рaди свои1хъ смири1шасz.

>i. Всsкагw брaшна возгнушaсz душA и4хъ, и3 прибли1жишасz до врaтъ смeртныхъ.

f7i. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ сп7сE |:

к7. ПослA сл0во своE, и3 и3сцэли2 |, и3 и3збaви | t растлёній и4хъ.

к7а. *Да и3сповёдzтсz* гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:

к7в. И# да пожрyтъ є3мY жeртву хвалы2 и3 да возвэстsтъ дэлA є3гw2 въ рaдости.

к7г. Сходsщіи въ м0ре въ кораблeхъ, творsщіи дBланіz въ водaхъ мн0гихъ,

к7д. Тjи ви1дэша дэлA гDнz и3 чудесA є3гw2 во глубинЁ.

к7є. РечE, и3 стA дyхъ бyренъ, и3 вознес0шасz вHлны є3гw2:

к7ѕ. Восх0дzтъ до небeсъ и3 низх0дzтъ до бeзднъ: душA и4хъ въ ѕлhхъ тazше:

к7з. Смzт0шасz, подвиг0шасz ћкw піsный, и3 всS мyдрость и4хъ поглощенA бhсть.

к7и. И# воззвaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t нyждъ и4хъ и3зведE |:

к7f. И# повелЁ бyри, и3 стA въ тишинY, и3 ўмолк0ша вHлны є3гw2.

l. И# возвесели1шасz, ћкw ўмолк0ша, и3 настaви | въ пристaнище хотёніz своегw2.

lа. °Да и3сповёдzтсz° гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:

lв. Да вознесyтъ є3го2 въ цRкви людстёй, и3 на сэдaлищи стaрєцъ восхвaлzтъ є3го2.

lг. Положи1лъ є4сть рёки въ пустhню и3 и3схHдища вwднaz въ жaжду,

lд. Зeмлю плодон0сную въ слaность, t ѕл0бы живyщихъ на нeй.

lє. Положи1лъ є4сть пустhню во є3зeра вwднaz и3 зeмлю безв0дную во и3схHдища вwднaz.

lѕ. И# насели2 тaмw ѓлчущыz, и3 состaвиша грaды њби1тєльны:

lз. И# насёzша сeла, и3 насади1ша віногрaды, и3 сотвори1ша пл0дъ жи1тенъ.

lи. И# блгcви2 |, и3 ўмн0жишасz ѕэлw2: и3 скоты2 и4хъ не ўмaли.

lf. И# ўмaлишасz и3 њѕл0бишасz t ск0рби ѕHлъ и3 болёзни:

Читайте так же:  Молитва на освящение начатков плодов

м7. И#зліsсz ўничижeніе на кн‰зи и4хъ, и3 °њблазни2° | по непрох0днэй, ґ не по пути2.

м7а. И# пом0же ўб0гу t нищеты2 и3 положи2 ћкw џвцы nтeчєствіz.

м7в. Ќзрzтъ прaвіи и3 возвеселsтсz, и3 всsкое беззак0ніе загради1тъ ўстA сво‰.

м7г. Кто2 премyдръ и3 сохрани1тъ сі‰; и3 ўразумёютъ млcти гDни.

№. Пёснь, pал0мъ дв7ду, Rз.

в7. Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй.

G. Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw.

д7. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, пою2 тебЁ во kзhцэхъ:

є7. Ћкw вeліz верхY нб7съ млcть твоS и3 до џблакъ и4стина твоS.

ѕ7. Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS,

з7. Ћкw да и3збaвzтсz возлю1бленніи твои2: сп7си2 десни1цею твоeю и3 ўслhши мS.

>. БGъ возглаг0ла во с™ёмъ своeмъ: вознесyсz и3 раздэлю2 сіки1му, и3 ўд0ль селeній размёрю.

f7. М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2 моеS: їyда цaрь м0й,

‹. Мwaвъ кон0бъ ўповaніz моегw2: на їдумeю наложY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1нницы покори1шасz.

№i. Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи;

в7i. Не тh ли, б9е, tри1нувый нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ;

Gi. Дaждь нaмъ п0мощь t ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо.

д7i. Њ бз7э сотвори1мъ си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ враги2 нaшz.

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Rи.

№. Б9е, хвалы2 моеS не премолчи2:

в7. Ћкw ўстA грBшнича и3 ўстA льсти1вагw на мS tверз0шасz, глаг0лаша на мS љзhкомъ льсти1вымъ,

G. И# словесы2 ненави1стными њбыд0ша мS, и3 брaшасz со мн0ю тyне.

д7. Вмёстw є4же люби1ти мS, њболгaху мS, ѓзъ же молsхсz:

є7. И# положи1ша на мS ѕл†z за бlг†z, и3 нeнависть за возлюблeніе моE.

ѕ7. Постaви на него2 грёшника, и3 діaволъ да стaнетъ њдеснyю є3гw2:

з7. ВнегдA суди1тисz є3мY, да и3зhдетъ њсуждeнъ, и3 моли1тва є3гw2 да бyдетъ въ грёхъ.

>. Да бyдутъ днjе є3гw2 мaли, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ:

f7. Да бyдутъ сhнове є3гw2 си1ри, и3 женA є3гw2 вдовA:

‹. Дви1жущесz да преселsтсz сhнове є3гw2 и3 воспр0сzтъ, да и3згнaни бyдутъ и3з8 домHвъ свои1хъ.

№i. Да взhщетъ заимодaвецъ вс‰, є3ли6ка сyть є3гw2: и3 да восхи1тzтъ чуждjи труды2 є3гw2.

в7i. Да не бyдетъ є3мY застyпника, нижE да бyдетъ ўщедрszй сирwты2 є3гw2:

Gi. Да бyдутъ ч†да є3гw2 въ погублeніе, въ р0дэ є3ди1нэмъ да потреби1тсz и4мz є3гw2.

д7i. Да воспомzнeтсz беззак0ніе nтє1цъ є3гw2 пред8 гDемъ, и3 грёхъ мaтере є3гw2 да не њчи1ститсz:

є7i. Да бyдутъ пред8 гDемъ вhну, и3 да потреби1тсz t земли2 пaмzть и4хъ:

ѕ7i. Занeже не помzнY сотвори1ти ми1лость, и3 погнA человёка ни1ща и3 ўб0га, и3 ўмилeна сeрдцемъ ўмертви1ти.

з7i. И# возлюби2 клsтву, и3 пріи1детъ є3мY: и3 не восхотЁ бlгословeніz, и3 ўдали1тсz t негw2.

>i. И# њблечeсz въ клsтву ћкw въ ри1зу, и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2 и3 ћкw є3лeй въ кHсти є3гw2:

f7i. Да бyдетъ є3мY ћкw ри1за, въ ню1же њблачи1тсz, и3 ћкw п0zсъ, и4мже вhну њпоzсyетсz.

к7. СіE дёло њболгaющихъ мS ў гDа и3 глаг0лющихъ лук†ваz на дyшу мою2.

к7а. И# ты2, гDи, гDи, сотвори2 со мн0ю и4мене рaди твоегw2, ћкw бlга млcть твоS:

к7в. И#збaви мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ, и3 сeрдце моE смzтeсz внyтрь менE.

к7г. Ћкw сёнь, внегдA ўклони1тисz є4й, tsхсz: стрzс0хсz ћкw прyзи.

к7д. Кwлёна мо‰ и3знемог0ста t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди.

к7є. И# ѓзъ бhхъ поношeніе и5мъ: ви1дэша мS, покивaша главaми свои1ми.

к7ѕ. Помози1 ми, гDи б9е м0й, и3 сп7си1 мz по млcти твоeй:

к7з. И# да разумёютъ, ћкw рукA твоS сіS, и3 ты2, гDи, сотвори1лъ є3си2 ю5.

к7и. Прокленyтъ тjи, и3 ты2 бlгослови1ши: востаю1щіи на мS да постыдsтсz, рaбъ же тв0й возвесели1тсz.

к7f. Да њблекyтсz њболгaющіи мS въ срамотY и3 њдeждутсz ћкw nдeждою студ0мъ свои1мъ.

l. И#сповёмсz гDеви ѕэлw2 ўсты6 мои1ми и3 посредЁ мн0гихъ восхвалю2 є3го2:

lа. Ћкw престA њдеснyю ўб0гагw, є4же сп7сти2 t гонsщихъ дyшу мою2.

По є7i-й каfjсмэ, Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:
Тaже тропари2, глaсъ №:

Ћ кw пучи1на мн0га прегрэшeній мои1хъ сп7се, и3 лю1тэ погрузи1хсz согрэшeньми мои1ми: дaждь ми2 рyку ћкw петр0ви, и3 сп7си1 мz б9е, и3 поми1луй мS.

Слaва: Ћкw помышлeніи лукaвыми, и3 дёлы њсуди1хсz сп7се, мhсль ми2 дaруй њбращeніz б9е, да зовY: сп7си1 мz бlгодётелю бlгjй, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ: БGобlжeннаz nтрокови1це и3 пренепор0чнаz, сквeрна мS сyща и3 њкалsнна t дэsній безмёстныхъ, и3 сквeрныхъ помышлeній, њчи1сти мS nкаsннаго, несквeрнаz и3 чcтаz, всес™az м™и дв7о.

ГDи поми1луй, м7. и3 мlтва:

В Lко гDи ї>се хrтE, ты2 є3си2 пом0щникъ м0й, въ рукaхъ твои1хъ є4смь ѓзъ, помози1 ми, не њстaви менE согрэши1ти къ тебЁ, ћкw заблуждeнъ є4смь. не њстaви мS послёдовати в0ли пл0ти моеS: не прeзри мS гDи, ћкw нeмощенъ є4смь. ты2 вёси полeзное мнЁ, не њстaви мS поги1бнути грэхи2 мои1ми: не њстaви мS гDи, не tступи2 t менE, ћкw къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS, ћкw пред8 тоб0ю сyть вси2 стужaющіи ми2: и3 нёсть мнЁ и3н0е прибёжище, т0кмw ты2 гDи. да постыдsтсz ќбw вси2 востаю1щіи на мS, и3 и4щущіи дyшу мою2, є4же потреби1ти ю5: ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ си1льный гDи во всёхъ, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Псалтирь. Кафизма 15

КАФИ́СМА ПЯТАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 105.

Слава:

Псалом 106.

Слава:

Псалом 107.

1 Песнь, псало́м Дави́ду.

2 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 3 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 4 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5 Я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, 7 я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9 Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11 Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13 Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

Псалом 108.

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

Читайте так же:  Освящение автомобиля молитва

Слава:

По 15-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 1:

Я́ ко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, и лю́те погрузи́хся согреше́ньми мои́ми: даждь ми ру́ку, я́ко Петро́ви, и спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

Слава: Я́ко помышле́нии лука́выми и де́лы осуди́хся, Спа́се, мысль ми да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя.

И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, скве́рна мя су́ща и окаля́нна от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, очи́сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́стая, Всесвята́я Ма́ти Де́во.

Г о́споди, поми́луй (40) и молитва:

В лады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Ты еси́ Помо́щник мой, в рука́х Твои́х есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе́, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли пло́ти моея́, не пре́зри мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си поле́зное мне, не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ю суть вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо Ты, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́щии на мя и и́шущии ду́шу мою́, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты еси́ Еди́н Си́льный, Го́споди, во всех, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кафисма 15

Псалом 105

Исповедайтеся Владычице Богородице, яко блага есть в щедротах Своих; кто возглаголет силы Ея, слышаны сотворит вся хвалы Ея? Благопоспеши, о, премилосердная Мати, обуреваемым нам в океане суетнаго мира сего спасением Твоим: всем сердцем молим Тя и всею душею величаем Тя, услыши гласы воздыхающих к Тебе, помози безпомощным, утеши плачущих, возвесели скорбящих, Ты бо еси живоносный милостей источник для всех, с верою и молитвами к Тебе прибегающих; слава Тебе, непостыдная надеждо наша.

Песнь вместо славы

Пресвятая Владычице моя, Богородице, милосердия сущи источник, покрове, упование и прибежище христиан, Тебе, всесильней предстательнице и споручнице покаяния и спасения моего, аз, грешный раб Твой, вручаю душу и тело мое, вход и исход мой, веру и жительство мое, кончину и число дней моих, глаголы и помышления моя, дела и начинания моя. Ты же, милостивая Мати Божия, мною руководствуй, покрывай, соблюдай и спасай мя от всех бесовских козней невредима, да немолчно, до последняго издыхания моего взываю Ти: Радуйся, Невесто Неневестная.

Псалом 106

Исповедайтеся Господеви, яко благ; исповедайтеся и возлюбленней Его Матери, яко велия милость Ея на нас; наставляет бо нас на путь истинныя мудрости, показует мирныя стези небесной истины, научает страху Господню и из любящаго Ю сердца изгоняет любовь к миру, яже есть вражда на Бога; блажени мы, аще молитвы наши к Ней благоугодны Ей; кости наши утучнятся от тука благодати Ея, насытятся алчущия души и жаждущия напоятся, из чрева бо Ея проистече живый и вечный источник спасения нашего.

Песнь вместо славы

Радуйся, едемский цвете, испущающий неизреченное благоухание; радуйся, пренепорочная чистото, юже возлюби Дух Святый; радуйся, слава всех девствующих о Господе; помози, Владычице, молимся Ти, и нам сохранити душевную и телесную чистоту: блажени бо чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Псалом 107

Готово сердце мое, Госпоже, готово сердце мое хвалы Тебе пети; искати благодать Твою лучши есть паче злата и камене многоценна, милости Господни на тех, иже Тя во истине почитают; прославляющии Тя прославятся и далече будут от вечной погибели, призывающии Тя в напастех и искушениях охранятся простертием крил скорыя помощи Твоея.

Псалом 108

Госпоже, хвалы к Тебе моея да не премолчиши и сие изреченное Тебе псалмопение прияти да изволиши: призри на труд мой сей и сотвори его Тебе благоугодным, соблюди мя невредима под защищением десницы Твоея и утеши сокрушенную душу благостию и милостию возлюбленнаго Сына Твоего, истиннаго моего Спасителя, Господа и Бога.

Песнь вместо славы

О, преблагословенная Приснодево Марие, возлюбленная Дщерь Отца небеснаго, молюся Ти: буди мне, грешному, кормчая, дóндеже в бурном море века сего плаваю, а паче при кончине жизни моея, благополучно да достигну пристанища небеснаго Иерусалима, идеже Тя буду хвалити и блажити во вся веки веков, аминь.

По 15-й кафисме тропари, гл. 7

Всещедраго Бога о нас, Дево, умоли, избавитися душам нашым от всякаго вреда змиина.

Воздыхающа мя, Господи, приими яко милостив, и помилуй мя яко мытаря, Матере Твоея ходатайством

Ко множеству милости Твоея ныне прибегаю, разреши вериги, Богородице, согрешений моих

Молитва

О, Пресвятая Владычице Богородице, Небеснаго Царя Мати, наша же преблагая надеждо, предызбранная Богоотроковице, ненадеющимся надеяние, грешным спасение, сирым приятелище, нагим одеяние, скорбящим утешение и радость, обидимым покровительнице и всем сущим в бедах и напастех вспоможение и заступление. О, всемилостивая Госпоже Дево Богородице, зриши мою беду, и скорбь, и напасть; помози ми, бедному и немощному, скверному и унылому, печальному, скорбному и ненадежному, и отими от меня печаль сию, яко странну; обиду мою Ты веси, разреши ту, Всенепорочная, яко волиши и можеши; не даждь во отчаяние впасти, яко не имамы иныя помощи, разве Сына Твоего, Превечнаго Младенца, и Тебе, Божия Мати. О, Владычице мира, о, Царице всея твари, о, Голубице Пресвятая, на Твой пречудный образ с Превечным Младенцем взираю, со воздыханием и сокрушением сердца преклоняю колена и главу до земли, призри благосердым оком, Всепетая Богородице и услыши, Преблагая, и не отрини, но благоволи помиловати и не отвержи моего воздыхания, никтоже бо, притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе исходит, но просит благодати и приемлет дар на пользу прошения. Аминь.

Псалтирь

Аллилуия, 105

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

1 Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его!

2 Кто сможет поведать о могуществе Господа, возгласить хвалу Ему?

3 Блаженны те, кто хранит закон и творит правду во всякое время.

4 Помяни нас, Господи, окажи благоволение народу Твоему, даруй нам спасение,

5 Да узришь Ты благоденствие избранников Твоих, возвеселишься веселием народа твоего, возрадуешься о достоянии Твоем.

6 Согрешили мы подобно отцам нашим, творили беззакония и неправду;

7 Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и оскорбили Тебя, входя в Чермное море.

8 Но спас их Господь во славу имени Своего, являя силу Свою;

9 И повелел Чермному морю, и иссякли воды его, и вел Он их в бездне морской, словно в пустыне.

10 И спас Он их от руки ненавистников, избавил их от руки врагов.

11 Покрыла вода гонителей их; ни один из них не уцелел.

Читайте так же:  И символ веры молитва

12 И поверил народ слову Его, и воспел хвалу Ему.

13 Но скоро позабыли они деяния Его, не стали ждать повелений Его;

14 И восхотели они мясной пищи в пустыне безводной, и стали искушать Бога.

15 И Он исполнил прошения их и насытил их.

16 И прогневали они Моисея в стане своем, Аарона, священника Господня.

17 Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла в сборище Авирона;

18 И возгорелся огонь в сборище их, пламя попалило грешников.

19 И сделали они золотого тельца в Хориве и почитать стали идола;

20 Изменили Господу славы и поклонились тельцу, поедающему траву.

21 И позабыли Бога, спасающего их, сотворившего великие дела в Египте,

22 Чудеса на земле Хамовой, грозное деяние в море Чермном.

23 И Господь готов был истребить их, но Моисей, избранник Его, предстал пред Ним в сокрушении и молил Его отвратить гнев Свой и не погубить их.

24 И недостойны стали они земли обетованной. Не дали веры слову Его;

25 И возроптали в шатрах своих, не послушали гласа Господня.

26 И занес Он руку свою на них, чтобы покарать их в пустыне,

27 Унизить племя их среди народов, рассеять их по всем странам.

28 И поклонялись они Ваалфегору, и приносили жертвы идолам бездушным;

29 И оскорбили Бога поступками своими, и на многих пришла погибель.

30 Но предстал пред Богом Финеес и умилостивил Его, и прекратился мор;

31 И вменилось это ему в праведность, из рода в род и вовеки.

32 Но прогневали они Бога у воды, где возроптали, и потерпел зло Моисей из-за них;

33 Ибо смутили они дух его, и, усомнившись, согрешил он устами своими.

34 Не истребили они племена, которые назвал им Господь.

35 И смешались с язычниками, и злым делам научились от них;

36 И служили идолам их, и впали они в соблазн.

37 И приносили в жертву сынов своих и дочерей своих бесам.

38 И проливали кровь невинную, кровь сынов своих и дочерей, которых приносили в жертву идолам ханаанским; и этим поругана была земля,

39 И осквернилась она делами их; они же предавались блуду.

40 И воспылал гневом Господь на народ Свой, и возгнушался достоянием Своим;

41 И предал их в руки врагов, и взяли власть над ними ненавистники их.

42 И угнетали их враги, и смирили их рукой своею.

43 Много раз избавлял Он их; они же оскорбляли Его упорством своим и унижены были за грехи свои.

44 Но видел Господь скорби их, и внимал Он молениям их.

45 Помнил Он завет Свой и сжалился по великой милости Своей;

46 И склонил к милосердию сердца покорителей их.

47 Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас, избавь от ига язычников, да прославим имя Твое Святое, да похвалимся славой Твоей.

48 Благословен Господь Бог Израилев во все века! И скажет весь народ: «Да будет так, да будет!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь

Аллилуия, 106

1 Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его!

2 Да скажут так избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,

3 И со всех сторон собрал Он их, от востока, и запада, и севера, и южного моря.

4 Блуждали они в пустыне безводной, пути в город людный не находили;

5 Терпели они голод и жажду, душа их изнемогала.

6 Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;

7 И направил их путем прямым, да войдут в город людный.

8 Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим!

9 Ибо напитал Он души жаждущих, насытил благами души алчущих.

10 Сидящих во тьме и сени смертной, в оковах скорби и железа;

11 Но воспротивились они словам Божьим и повеления Всевышнего отвергли.

12 И смирилось в трудах сердце их, изнемогли они, и не было им помощи.

13 И возвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;

14 И вывел Он их из тьмы и сени смертной, и узы их расторг,

15 Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим!

16 Ибо сокрушил Он врата медные и столпы железные сломил.

17 Отвел Он их с пути беззакония; ибо за беззакония свои потерпели они унижение.

18 Не принимала пищи душа их, и приблизились они к вратам смерти;

19 Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;

20 Послал слово Свое и исцелил их, избавил их от погибели.

21 Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим,

22 Да принесут Ему жертву хвалой своей, да возвестят о делах Его в радости!

23 Те, что уходят в море на кораблях, несут труды на водах многих.

24 Видели деяния Господни и чудеса Его над пучиной морской.

25 Повелел Он, и поднялся ветер бурный, и встали волны;

26 Вздымаются они до небес и опускаются в бездны. Души пловцов истомились в бедах;

27 В смятении качались они, словно от вина, и разум покинул их.

28 Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их;

29 И повелел буре, и настала тишина, и умолкли волны морские.

30 И возрадовались они, что утих ветер, и направил Он их в пристань желанную,

31 Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим!

32 Да превозносят Его в собрании народа и в сонме старцев да восхвалят Его!

33 Иссушил Он реки, и возникла пустыня, иссушил источники водные, и возжаждала земля;

34 Обратил Он землю плодоносную в бесплодный солончак за грехи живущих на ней.

35 Сотворил в пустыне озера полноводные, в земле безводной — источники вод.

36 И поселил Он там страждущих, и построили они города людные;

37 И насадили они виноградники, и засеяли поля, и собирали урожай с них.

38 И благословил Он их, и умножились они; и стада их возрастали.

39 Но потом уменьшилось число людей, и стали они страдать от скорби бед и болезней;

40 Постигло унижение князей их, и дал Господь блуждать им в пустыне, где не было пути.

41 Но помог Он убогим в нужде и умножил, будто стада овец, колена их.

42 Узрят все это праведные и возрадуются, а всяк беззаконный сомкнет уста свои.

Читайте так же:  Молитва за здоровье бабушки от болезней

43 Кто так мудр, что сохранит память об этом? И кто уразумеет милости Господни?

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь

Песнь, псалом Давида, 107

2 Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое; Воспою и пою в славе моей!

3 Воспрянь, слава моя! Воспряньте, псалтирь и гусли! Я встану рано.

4 Прославлю Тебя среди народов. Господи, воспою Тебя среди племен;

5 Ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и выше облаков истина Твоя.

6 Вознесись на Небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя.

7 Да избегнут гибели возлюбленные Твои! Спаси нас десницею Твоей и услышь меня!

8 Бог возгласил во святилище Своем: «Вознесусь и разделю Сихем, и долину шатров измерю!

9 Мой Галаад, и Мой Манассия, Ефрем — утверждение главы Моей, Иуда — царь, поставленный Мной!

10 Моав — надежный сосуд Мой, на Идумею наступлю стопою Моей! Мне иноплеменники покорились».

11 Кто введет меня (Давида) в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи?

12 Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших!

13 Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения!

14 С помощью Божьей мы явим силу, и Он смирит врагов наших.

В конец, псалом Давида, 108

1 Боже, не безмолвствуй, когда я восхвалю Тебя!

2 Ибо уста грешника, уста лукавого на меня отверзлись, оклеветали меня языком лукавым,

3 Словами ненависти опутали меня и ополчились на меня напрасно.

4 Вместо того, чтобы любить меня, оболгали меня, а я молился Богу;

5 И воздали мне злом за добро, и ненавистью за любовь мою.

6 Подчини врага грешнику, и диавол да станет рядом с ним!

7 Когда будет он судим, да выйдет осужден, и молитва его да будет ему во грех!

8 Да будут дни его кратки, и достоинство его да примет иной!

9 Да станут сыновья его сиротами, а жена его вдовою!

10 Да скитаются непрестанно сыновья его и просят подаяния, и да изгнаны будут из домов своих!

11 Да взыщет взаимодавец все имущество его, и чужие да расхитят плоды трудов его!

12 Да не будет ему заступника, и никто да не окажет милости сиротам его!

13 Да постигнет детей его погибель, в одном поколении да изгладится имя его!

14 Да помянет Господь беззакония отцов его, и да не простит греха матери его!

15 Да будут их грехи всегда пред Господом, и да истребится с земли память о них,

16 За то, что не захотел враг мой сотворить милость и преследовал человека бедного, убогого и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его.

17 И заслужил он проклятие, и падет на него; и не восхотел он благословения, и отступит от него.

18 И облечется он проклятием, словно одеждой, и проникнет оно, как вода, в утробу его и, словно елей, в кости его;

19 Да будет оно ему, словно одежда, что носит он, и как пояс, каким опоясывается!

20 Такова участь тех, кто клевещет на меня пред Господом и говорит дурное о душе моей!

21 Но Ты, Господи, Господи, защити меня во имя Твое, по благой милости Твоей!

22 Избавь меня, ибо я беден и убог, и сердце мое содрогнулось во мне!

23 Как тень бегущая, исчезаю; как саранчу, гонят меня.

24 Колена мои ослабели от поста, и тело мое изнемогло без елея.

25 И стал я посмешищем для врагов моих; глядя на меня, кивают они головами.

26 Помоги мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей!

27 И да познают они силу руки Твоей, и Ты, Господи, это сотворишь!

28 Проклянут они меня, а Ты благословишь; восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой возвеселится.

29 Да облекутся позором те, кто клевещет на меня, и оденутся, словно одеждою, стыдом своим!

30 Возглашу славу Господу устами моими, среди множества людей восхвалю Его;

31 Ибо явился Он мне убогому, спасти от гонителей душу мою.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь

Еженедельное поминальное чтение Псалтири. Кафизма 16

В церковном употреблении Псалтирь разделена на 20 кафизм. Мы предлагаем чинопоследование одной кафизмы. Тексты псалмов будут еженедельно обновляться, так что постепенно за 20 недель будет прочитываться полностью вся Псалтирь. Вы можете прочитать кафизму за один раз или распределить ее чтение на всю неделю, как вам будет удобнее. Текст Псалтири приводится на церковно-славянском языке с дополнением русского перевода.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.
Господи, помилуй. (40 раз)

Кафизма 16
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Первая часть кафизмы + молитва поминовения.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)
Читайте так же:  Молитву по соглашению

Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и сотвори ему (ей) вечную память.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)

Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и сотвори ему (ей) вечную память.

Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. И сказал я в омрачении моем: «Всякий человек – лжец». Что воздам я Господу за все, что Он воздал мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. Драгоценна пред Господом смерть святых Его. О Господи, я – раб Твой, я – раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим.

Хвалите Господа, все народы, восхвалите Его, все племена, ибо утвердилась милость
Его на нас, и истина Господня пребывает вовек.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)
Господи, помилуй. (Трижды)

Молитва поминовения (не читается об усопших младенцах)
Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, сына моего (имя) /или дочь мою (имя)/, и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Если поминается младенец, вместо молитвы читаем:
Царство небесное вечный покой подай Господи младенцу моему (имя) и сотвори ему (ей) вечную память.

Завершительные молитвы после чтения 16 кафизмы
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Тропари, глас 4:
Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душам их.
Господи, помилуй (40 раз).

Кафизма 15 на русском языке и с последующей молитвой
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here